Zaman: Pzr Tem 12, 2020 20:17

News News of Diğer Türk Devletleri

Site map of Diğer Türk Devletleri » Dizin : Diğer Türk Devletleri

AB Mandacıları ve Özürcüler

AB Mandacısı Mine Kırıkkanat’ın Acıklı İtirafları..

Kendi kendilerine aydın diyen bazı kişiler bir kampanaya başlatmışlar, Türklerin 1915’de soykırım yapmış olduğunu iddia ederek Ermenilerden özür dileyen çarşaf çarşaf duyurular yayınlamışlardı. 20 Aralık 2008 tarihli “Özür Dileyenler” başlıklı yazımda, bu sözde aydınlardan bazılarının adlarını vererek AB’den hibe almış olduklarını ortaya koymuştum. Bu AB hibecisi aydınların hibe olarak cebe indirdikleri Avroların miktarını da vermiştim.

Aslında hibeci aydınların listesini kısa tutmuş, yüzlerce ismi içeren tam listeyi okumak isteyenlere, “Avrupa ...
Read more : AB Mandacıları ve Özürcüler | Görüntüleme : 1093 | Yanıtlar : 1


Peçenekler, Uzlar ve Kuman(Kıpçak)'lar

Orta Asya'dan batıya Türk göçlerinin son büyük dalgasını (9. 11. asır- lar) meydana getiren Türk boylanndan ilki, Peçenekler, Gök-Türk hakanlığına dahil kütlelerden biri idi. îhtimal On-ok'ların (Türgişlerin) bir kısmını teşkil etmek üzere Isık göl-Balkaş dolaylarında yaşamışlar, Batı Gök-Türk hakanlığının çözülmesinden (7. yüzyıl ortaları) sonra da, belki Karluk devle- tinin kuvvetlenmesi üzerine Seyhun nehrine doğru gelişen Oğuz hareketi karşısında Batı Sibirya'ya çekilmek zorunda kalmışlardır (8. asrın 2. yarısı). Kaşgarlı Mahmud'da Peçeneklerin bir Oğuz boyu olarak gösterilmesi ...
Read more : Peçenekler, Uzlar ve Kuman(Kıpçak)'lar | Görüntüleme : 2016 | Yanıtlar : 0


Yunan uygarlığındaki büyük Türk damgası-PELASGLAR

PELASGLAR VE YUNAN MEDENİYETİ

Batılıların kendilerini bağlamak için olağanüstü bir çaba gösterdikleri Yunan Medeniyeti, aslında Yunanistan'da değil, ANADOLU'da doğmuştur!...

Yunan Edebiyatı'nın büyük eserleri BATI ANADOLU'da yazılmıştır!..

Yunan Medeniyeti'nin Atina'ya ulaşması, ETRÜSKLER'in İtalya'ya varmasından 800 yıl; Roma'nın kurulmasından da 200 yıl sonradır!..

Eskiden BATI ANADOLU'da yaşıyanlara İYON denirdi...

Bölgenin adı da İYONYA idi.

Batılılar Yunanlılara GREK veya HELLEN der...

Biz ise Araplara uyarak YUNAN demişiz...

Aslında kelime, Arapların bölgede tanıdğı milletin İYON olmasından gelmektedir!.. ...
Read more : Yunan uygarlığındaki büyük Türk damgası-PELASGLAR | Görüntüleme : 4314 | Yanıtlar : 2


Atilla-Avrupa’da esen bozkır rüzgarı

Malesef bir çoğumuz tarafından, Attila'nın dünyası ve onun dehası iyi bilinmemektedir.

Dünyanın ender yetiştirdiği büyük devlet adamlarından biri olan Attila, hükmettiği dönemde düzensiz Avrupa’yı düzene sokmuştur.

O, Ren Nehri'nden Karadeniz'e, Baltık Denizi'nden Balkanlar'a kadar uluşarak, beşinci yüzyılın başlarında yirmi yıl boyunca Roma İmparatorluğu'nun yazgısını ve Avrupa'nın geleceğini ellerinde tutmuştur.

Türklerin üstünlüklerinin sebeplerini göremeyen bazı tarihçiler Türklerin acımasızlıkları sayesinde hakim olduklarını ileri sürerler. En acımasız Türk olarak da Hun Türk Devletinin hakanı Atilla’yı (öl.453) gösterirler.

Halbuki ...
Read more : Atilla-Avrupa’da esen bozkır rüzgarı | Görüntüleme : 1902 | Yanıtlar : 8


Timur’un Rehberi Olan Oniki İlke


...İmiş ki, Büyük Timur cihanın yarısını zaptedip, uzaktaki orman kabilelerine ulaşmış, kısacası, onları da emri altına almış. Timur'un iki gözü pek keskinmiş. Savaşta, mücadelede kılıcı, ok ve yayı iş yapsa, teke tek gelince gözü öldürürmüş.


Onun için düşmanları arasında, "savaşta ok, yay alsın, kılıç anına rastlasın, Cihangirin gözünden Allah saklasın" şeklindeki söz dolaşırmış.

Timur’un Rehberi Olan Oniki Düstur : Özellikle sekiz ve onikiye dikkat edelim

Yirmi yedi ülkenin hükümranı olan Timur, başarısının oniki ...
Read more : Timur’un Rehberi Olan Oniki İlke | Görüntüleme : 1810 | Yanıtlar : 8


Timur'dan ders çıkarmanın tam zamanı

“DEMİR” TİMUR ve Büyük Timur İmparatorluğu

Timur, 1336 yılının 11 Mart gecesi Kaş’ta doğmuştur. Babası Emir Turgay, annesi ise Cengiz sülalesinden olan Tekin Hatundur. (Temir Gürkan olarak da bilinir.) Demir, Maveraünnehir(Nehrin Ötesi) Sultanı Emir Hüseyin’in kız kardeşi Olcay Hatun ile evlendi.

Timur'un babası, 1360'da ölmüş, onun yerine geçen amcası Hacı Barlas 'da 1361'de öldürülmüştü. Timur, O sırada 25 yaşlarında idi.Cesur, zeki, bilgili bir Türk asilzadesi olan Timur, siyasî ve askerî dehasını gösterecek her fırsattan ...
Read more : Timur'dan ders çıkarmanın tam zamanı | Görüntüleme : 11388 | Yanıtlar : 11


Babür İmparatorluğu

Babür İmparatorluğu

Timur'un torunlarından Zahireddin Muhammed Babür'ün kurduğu Hint-Türk İmparatorluğu bunların en uzun ömürlüsü, en güçlüsü olmuştur. Zahireddin Mahmud Babür, 14 Şubat 1483'te Fergana'da doğdu. Babası, Timur'un torunu ve Fergana hükümdarı Ömer Şeyh Mırza idi. Ömer Şeyh Mırza 1494'te ölünce yerine en büyük oğlu Babür geçti. Semerkant'ta Büyük Hakanlık tahtında oturan amcasını metbu tanıyordu. Fakat Babür henüz çok gençti ve taht kavgaları da başlamış bulunuyordu. Bu yüzden hayatını güçlükle kurtararak kendine bağlı beylerle 1504'te Kabil'e ...
Read more : Babür İmparatorluğu | Görüntüleme : 1606 | Yanıtlar : 0


Büyük Timur İmparatorluğu

Büyük Timur İmparatorluğu


Batı Türkistan’da başkenti Semerkand olan ve Timur tarafından kurulan imparatorluk (1369-1504). Moğol İmparatorluğu'nun parçalanmasından sonra Çağatay Hanlığı’nın egemen olduğu Maveraünnehir bölgesi karışıklıklar içindeydi. Devletin gücü zayıflamış, bütün kentler ve yöreler Çağatay emirlerinin ya da yerel boy beylerinin egemenliği altına girmişti.

Gençliği bu karışık dönemde geçen Timur, 1336’da Semerkand'ın doğusundaki Keş'te (Yeşilşehir) doğdu. Gençliğinde, bir çarpışmada yaralanarak topal kalması nedeniyle “Aksak Timur" yada "Timurleng" aile adından dolayı da "Timur Gürgân" adıyla anılan Timur'un ...
Read more : Büyük Timur İmparatorluğu | Görüntüleme : 1887 | Yanıtlar : 0


Harezmşahlar Devleti

Harezmşahlar Devleti

XI. yüzyılın sonlarında Harezm'de kurulan ve 1230'da yıkılan Türk imparatorluğu. Harezmşahlar soyunun kurucusu Anuş Tigin, Garca adlı bir Türk kölesidir. Garca, Büyük Selçuklu emîrlerinden Bilgi Tigin tarafından, Gürcistan'dan satın alınarak saray hizmetine verildi. Kısa bir süre sonra, başarılı çalışmaları sebebiyle, Harezm valiliğine getirildi. Ölümünden sonra, oğlu Kutbeddin Muhammed, Muhammed Harezmşah unvanıyla, Sultan Sencer tarafından Harezm'e gönderildi. Otuz yıl süre ile Harezm'i yöneten Kutbeddin Muhammed, iyi bir yönetici, anlayışlı bir siyaset adamı idi. Zamanında ...
Read more : Harezmşahlar Devleti | Görüntüleme : 1408 | Yanıtlar : 0


Altınordu Devleti

Altınordu Devleti

Cengiz Han'ın 1227'de ölümünden sonra büyük hanlık makamını Ögedey işgal etti. Onun hâkimiyeti, Türk-Moğol Hakanlığı'nın teşkilâtlandırılması bakımından mühimdir. Bu maksatla kurultaylar toplanmış ve bazı umumî kurallar konulmuş, Cengiz'in "yasa"sı tatbik edilmekle beraber, şehirli ve köylü ahalinin ihtiyacına göre bir idare kurulmuştu. 1235'te devlet işlerini alâkadar eden yeni meseleler münasebetiyle toplanan büyük kurultayda Batı Seferi, yani Doğu Avrupa'nın istilâsı kararlaştırıldı. Bu maksatla bilhassa Türklerden olmak üzere büyük bir ordu toplandı. Miktarı bilinmeyen bu Moğol-Türk ...
Read more : Altınordu Devleti | Görüntüleme : 1789 | Yanıtlar : 0


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 143316 ileti • Toplam 43074 başlık • Toplam 24608 üye

x