Peki, kime oy vericez şimdi?...

Peki, kime oy vericez şimdi?...

İletigönderen Erkan Güçiz » Sal Şub 03, 2015 4:29

Osmanlıyı geri getirme hevesi ile kafayı bozmuş olan Recep Tayyip Erdoğan 2015 genel seçimlerinin ardından, “Ahali-i Müslim’e İşâ’a” diyerek söze başlayacak ve…

Bismillahirrahmanirrahim.

Tebâreke ellezî bi-yedihi’l-mülk ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Cümleye ma’lûm olduğu üzere Devlet-i Aliyyemiz’in bidâyet-i zuhûrundan beri ahkâm-ı celîle-i Kur’âniyye ve kavânîn-i şer’iyyeye kemâliyle riâyet olunduğundan saltanat-ı seniyyemizin kuvvet ve miknet ve bi’lcümle tebe’asının refâh u ma’mûriyyeti rütbe-i gâyete vâsıl olmuş iken on üç sene vardır ki, gavâ’il-i müte’âkıbe ve esbâb-ı müvaziyen mebnî ne şer-i şerîfe ve ne kavânîn-i münîfeye inkıyâd ü imtisâl olunmamak hasebiyle evvelki kuvvet ve ma’mûriyyet bilakis za’f u fakra mübeddel olmuş ve halbuki kavânîn-i şer’iyye tahtında idâre olunmayan memâlikin pâyedâr olamayacağı vâzıhâttan bulunmuş olup cülûs-ı hümâyûnumuz rûz-ı fîrûzumdan beri efkâr-ı hürriyet-âsâr-ı mülûkânemiz dahi mücerred i’mâr-ı memâlik ve enha ve terfîh-i ahâlî ve fukarâ kazıyye-i nâfi’asına münhasır ve Memâliki Devlet-i Aliyyemiz’in mevki-i coğrafîsine ve arâzî-i münbitesine ve halkın kâbiliyet ü isti’dâdlarına nazaran esbâb-ı lâzımesine teşebbüs olunduğu halde beş on sene zarfında bitevfîkihî te’âlâ sûret-i matlûbe hâsıl olacağı zâhir olmakla…


diyerek devam edecek.

Ne diyor bu adam, anlamadık dersek, en azından yanlış adamı seçtiğimizi anlamışız demektir. Yok, ötekini seçseydik böyle olmazdı diyorsak, onda da yanılıyoruz; başka türlü pisliklerle gelecekti öteki de.

Yine de hiç yoktan iyidir bu; ilerisi için bir umut ışığı var, belki de sorunun seçimle çözülemeyeceğini yavaş yavaş görmeye başlıyoruz…

Biz dünyalılar için bu şamatadan çıkacak anlam yaklaşık olarak şöyle:

Mülkü elinde tutan her şeyi yapabilir. Yenilik ve değişim olarak ne yapılacaksa yine mülkü elinde tutan Allah sayesinde olacaktır.

Herkesin bildiği gibi, Büyük Devletimizin kuruluşundan bu yana, yüce Kur’an’ın hükümlerine ve Şeriat kanunlarına tamamıyla uyulduğundan, ulu saltanatımızın gücü ve kudreti ve tüm halkın refahı ve gelişmişliği istenilen dereceye ulaşmışken, on üç yıldır, art arda gelen sıkıntılar ve paralller yüzünden, Şeriata da yararlı kanunlara bağlı kalınmadığı ve uygun hareket edilmediği için, evvelki güç ve gelişmişlik tersine zayıflık ve fakirliğe dönüşmüştür. Halbuki şeriat kanunları altında yönetilmeyen ülkelerin kalıcı olamayacağı açıktır. Tahta çıktığımız kutlu günden bu yana, hükümdarlığımızın hayırlı yapıtları ile ilgili düşüncelerimiz, yalnız memleket ve çevresinin imarı ve halkın ve fakirlerin refahının artırılmasında yararlı işlerle sınırlı, ve Büyük Devletimizin topraklarının coğrafi konumu ve halkın beceri ve yeteneklerine göre gerekli sebeplere girişildiğinde, beş on sene içinde Allah’ın yardımı ile istenilen noktaya ulaşılacağı açıktır.N’olur artık sormayalım birbirimize, “Peki, kime oy vericez şimdi?…”
Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha tehlikeli olabilir. Meclislerin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaşamına giderilmesi olanaklı olmayan zararlar verebilir.
Gazi Mustafa Kemâl Atatürk

Erkan Güçiz

Facebook - TC ERKAN GÜÇİZ
Kullanıcı küçük betizi
Erkan Güçiz
Genel Yetkili
Genel Yetkili
 
İletiler: 421
Kayıt: Çrş Eyl 29, 2010 5:18

Şu dizine dön: Erkan GÜÇİZ

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 2 konuk

cron

x