TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE MİLLİYETÇİLİĞİ "AYAKLAR ALTINA ALANLAR!" / MİTHAT AKAR

Üniversiteli Gençler Burada Yazıyor

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE MİLLİYETÇİLİĞİ "AYAKLAR ALTINA ALANLAR!" / MİTHAT AKAR

İletigönderen mithat akar 1923 » Pzr Şub 14, 2016 1:31

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE MİLLİYETÇİLİĞİ "AYAKLAR ALTINA ALANLAR!"

1 - Ulus / Millet Nedir ?

Öncelikle Türk milliyetçiliğine karşı düşman olan akımların, hedef aldığı ULUS kavramını tanımlamakta fayda var.

Ulus, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluktur.

Bir topluluğun veya toplumun ulus olabilmesi için şu ortak paydaların bir arada olması gerekir :

Toplulukta ortak bir dilin konuşulması,

Topluluğun ortak bir tarihsel geçmişe sahip olması,

Şimdi bir arada yaşayan topluluğun, gelecek için de bir arada yaşama arzusuna sahip olması,

Topluluktaki bireylerin birlik ve beraberlik içinde, ortak duyguları paylaşması,

Toplulukta kültürel ortaklık bulunması gereklidir.

Bu bütün topluluklar için geçerli olan ulus olma koşullarıdır.

Türklerde ise ulus kavramı derin bir tarihsel geçmişe sahiptir.

Binlerce yıl önce Orhun yazıtlarında Ulus sözcüğü ULUŞ olarak yazılmış ve Ulus sözcüğü bir ırkı tanımlamak için kullanılmıştır.

Millet, ulusla çoğu zaman aynı anlamda kullanılmakla beraber, millet, ortak dine inanan topluluk olarak tanımlanmış ve ortak dil, ortak kültür, amaç birliği ( ülkü Birliği ) ile beraber, din kavramını da bu ortak tanımlar içerisine katmıştır.

Fakat Türklerde aynı ırk kökeninden gelen fakat farklı dinlere inanan topluluklar da bulunmaktadır. Örneğin Gagavuz ( Gök Oğuz ) Türkleri gibi.

2 - Türkçülükte Millet/Ulus Tanımı

Türkçü kuramcılardan Yusuf Akçura milleti tanımlarken “Millet, ırk ve dilin esasen birliğinden dolayı sosyal vicdanında birlik ve beraberlik meydana gelmiş bir insan toplumudur” der.
Resim

Atatürk'ün "Fikir babam" dediği Ziya Gökalp milleti tanımlarken "Kültürel bir bütünlük olarak gördüğü; dini, dili, töresi, ahlakı, sanatı, müziği, edebiyatı aynı olan ve aynı kökten geldiği inancını taşıyan insan topluluğu " şeklinde ayrıntılı bir analiz yapar.
Resim

Atatürk Türk milleti tanımını yaparken "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir" demiştir.

Bu ortak tanımlardan yola çıkarak milliyetçiliği ( veya ulusçuluğu ), dahil olduğumuz ulusun varlığını sürdürmesi, ilerlemesi ve bekasını bütün çıkarların üstünde tutarak savunmak, diyebiliriz. Türk milliyetçiliği, Türk milletinin / ulusunun devamlılığını, bağımsızlığını, bütünlüğünü, ortak yaşama arzusunu, ilerlemesini savunmaktır, diyebiliriz. Buna ek olarak, iç ve dış düşmanlara, yabancı akım ve kültüre karşı, Türk dilini, Türk kültürünü, Türk tarihini bütün siyasi ve kişisel çıkarların üstünde tutarak savunmak ve ilerletmektir Türk milliyetçiliği.

Tanımlardan da anlaşılacağı gibi Türkiye Cumhuriyeti’nde kurucu unsur Türk milleti olarak tanımlanır.

Türk milliyetçiliği, tarihsel süreç içerisinde temel dokusunu bozmadan günümüzde temel anlamını bulmuştur. Kurtuluş Savaşı döneminde daha net olarak anlaşılan bir olgu da milliyetçiliğin emperyalizme karşı direniş – diriliş ve derleniş ideolojisi olduğu gerçeğidir.

İçerde Türk ulusunun egemenliği ve bütünlüğü, dışarıda ulusal bağımsızlığı koşulsuz savunmak Türk milliyetçiliğinin temel yönelimini belirler.
Cumhuriyetin kurucu partisi olan fakat günümüzde Türk Devriminin ilkelerinden tamamen kopan CHP’nin 6 Ok’undan biri de milliyetçiliktir. Atatürk kurucu ilkelerimizden biri olan milliyetçiliği, anayasaya koyarak, Türk Devletinin niteliğini de anayasal zeminde ortaya koymuştur.

Bütün bu bilgilerin toplamı olarak, aşağıda yaptığım alıntı ve örnekleri okurken, yapılan tanımları göz önünde bulundurursak, milliyetçilik ilkesine düşman olan odakların niyetlerini daha iyi anlamış oluruz.

3 - Milliyetçiliğe Karşı Gerici ve Bölücü İttifak

Önce biraz geriye dönelim ve milliyetçiliğe karşı kullandıkları yöntem hususunda farklı siyasi çevrelerin nasıl bir araya geldiğini, somut örneklerle hatırlayalım.

Ahmet Davutoğlu Dış İşleri Bakanı olduğu dönemde Hürriyet Gazetesine 17.09.2012'de vermiş olduğu röportajda "ulusçulukla hesaplaşmanın zamanı geldi." şeklinde bir ifade kullandı.

18 Şubat 2013. Yer Mardin. Başbakan Tayyip Erdoğan "Kimse bizim karşımıza Türklükle çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir iktidarız." dedi.

8 Temmuz 2014'te Erzurum'da yaptığı konuşmada Erdoğan, "Türkçülük ayrımcılıktır" şeklinde bir açıklama yaptı.

29 Eylül 2015. C.Başkanı Erdoğan muhtarlarla yaptığı toplantıda "Türküm diyebilirsin bu senin en tabii hakkındır. Ama Türkçüyüm dersen ayrımcısın" şeklinde konuştu.
Resim

Erdoğan'ın bir gazeteyi işaret ederek Atatürk'ün ifade ettiği "Türkiye Türklerindir!" vurgusuna dair, “Gazetenin bir tanesi yazmış ‘Türkiye Türklerin’ diye. Ahlaksız bu, hayasız. " çıkışı ise bilincimizdeki tazeliğini koruyor.

Son olarak yine Davutoğlu'nun Mardin'de yaptığı bir konuşmada ulusçuluk fikrinin yerine İbrahimi millet veya milleti İbrahim kavramını ikame etmeye çalışması ve ulusçuluk fikrinin "ayrımcı" olduğunu iddia etmesi ise Türkiye'de Türk milliyetçiliğine yapılan son merkezi saldırılardan biri oldu.

Politik iktidarla aynı ölçekte Türk milliyetçiliğine düşman olan bir başka odak ise bölücü terör örgütü. Bölücü terör örgütüne göre ise milliyetçilik = faşizm. Türk Devletinin kurucu ilkelerinden milliyetçilik, gericiler ve bölücüler açısından "faşizm" olarak nitelendirilmiş ve Batı merkezinden başlatılan milliyetçilik karşıtı propaganda belli aralıklarla öne çıkmıştır.

AKP iktidarı döneminde başlatılan "Çözüm Süreci" , 2006 Oslo Görüşmeleri, "Dolmabahçe Mutabakatı", Habur rezaleti gibi eylemler milliyetçilik düşmanlığının vücuda gelmiş hali olarak karşımıza çıkarıldı.

4 - Milliyetçiliğe Düşman Olan Akımların Beslenme Merkezi

Peki gericiler ve bölücüler neden Türk milliyetçiliğine bu kadar düşmanlar?

Birincisi, Sevr'den günümüze milliyetçiliğin, kurumsal temelde örgütlenmiş yapısı olan ULUS DEVLET, emperyalizmin Anadolu üzerinden Asya'ya nüfuz etmesine engel olmuştur. Emperyalizm çağında, temel çelişki olarak da nitelendirebileceğimiz Ezen Ulus - Ezilen Ulus karşıtlığı, emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı milli bağımsızlık savaşlarının öne çıkmasını sağladı. Emperyalizmin, ulusal bağımsızlık savaşına karşı kendi denetiminde örgütlediği etnik bölücülük ve din merkezli siyasal hareketler, milli direnişe karşı sahaya sürülen yegâne iki güç olarak ortaya çıkarıldı.
Resim

Türkiye'de Ulusal Kurtuluş Savaşı ile birlikte İngiltere ve Fransa'nın örgütlediği ana odaklara baktığımızda da iki karakter görürüz:

1 - Türk topraklarının bir bölümünü milli misaktan koparıp, Batı denetiminde Kürdistan adı altında devlet kurmak isteyen bölücüler.

2 - Cumhuriyet esaslarını ortadan kaldırıp yine Batı denetiminde Şeriatı uygulamak isteyen gericiler.

Bazen bu iki ana akım, Şeyh Sait ayaklanmasında da görüldüğü gibi "sentez" olarak karşımıza çıkmış ve "Şeriat Esaslarına Dayalı bir Kürdistan" kurmak amacıyla kitleleri ayaklandırmıştır.

Günümüzde de AKP, HDP, PKK gibi emperyalizmin temel aktörleri ve bu aktörlere bağlı liberaller, Batı merkezli Marksizmi savunan irili ufaklı akımlar veya Türk milliyetçiliği adı altında ümmetçiliği – Osmanlıcılığı savunan değişik siyasi çevreler şu ya da bu şekilde Türk milliyetçiliğine karşı kutsal bir ittifak oluşturmuşlardır.

Fakat kabul edilsin veya edilmesin, Türkiye’nin asli / kurucu unsuru Türk milletidir. Batı merkezli odaklar Türk milleti yerinde farklı adlandırmalarla Kürtlük, Lazlık, Çerkezlik gibi etnik veya şii, sunni, alevi gibi mezhepsel adlandırmalarla Türk milletini ayrıştırmaya, onun yerine farklı kavramlar ikame etmeye çalışsalar da bu amaçlarında başarısız olacakları kesindir.
Türk milletinin tarihi birkaç yüz yılla sınırlı değildir. Atatürk’ün de dediği gibi “"Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne yedi bin senelik, en aşağı bir Türk beşiğidir.” Kabul edilsin ya da edilmesin Atatürk’ün bu tespiti, buz gibi bir gerçektir.

Emperyalizm ne kadar gerçek bir kavramsa, Türklük ve Türk milliyetçiliği de o ölçüde karşıt bir gerçek olarak tarihteki yerini almıştır.

Emperyalizmin, Anadolu’da Türk varlığına son verme girişiminin hala devam ettiği günümüzde, milliyetçilik bayrağına daha sıkı sarılmamız yaşamsal bir öneme sahiptir.

Emperyalistler milliyetçilik fikrinden rahatsız olmakta gayet haklılar. Çünkü emperyalizme karşı atom bombasından daha etkili olan bir silah varsa o da Türk milliyetçiliği fikridir.

Resim


https://www.facebook.com/profile.php?id=100006232153226

Mithat Akar – Gaziantep
Kullanıcı küçük betizi
mithat akar 1923
Üye
Üye
 
İletiler: 298
Kayıt: Çrş Ağu 28, 2013 16:18

Şu dizine dön: Gençlik Diyor ki

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 1 konuk

x