Zaman: Prş Oca 28, 2021 4:14

News News of Tartışma ve Fikir Meydanı

Site map of Tartışma ve Fikir Meydanı » Dizin : Tartışma ve Fikir Meydanı

Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeler hakkındaki fikirleriniz, yayınladığımız izlencelerin bölümleri hakkındaki düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz alan.

‘SİYASÎ DEHA’

‘SİYASÎ DEHA’
‘Dr Recep’in siyasî dehası’ gibi sıkça dillendirilen bir söz var.
Değil mi ki, kendisine söylemedik söz bırakmayan ne kadar ‘sert muhalifi’ varsa, eninde sonunda kendi denetimine almıştır.
Bu bir ‘siyaset’ türü olabilir mi?
Her şey olabilir ama hiçbir koşulda ve hiçbir ‘bilimsel’ çözümlemede ‘politik deha’ Fransızcasıyla ‘génie politique’ olarak değerlendirilemez.
Burada, yeniden ‘siyaset’ (la politique) ve ‘politika’ (le politique) ayırımına girecek değilim.
Şu kadarını belirtmeliyim ki, Dr Recep’in uygulamakta olduğu ne ‘siyaset’ ve ...
Read more : ‘SİYASÎ DEHA’ | Görüntüleme : 889 | Yanıtlar : 1


GENETİĞİ DEĞİŞMEMİŞ KESİMLER

GENETİĞİ DEĞİŞMEMİŞ KESİMLER
ABD’de başkanlık seçimlerinin ardından olanları ibretle izledik.
Yorumculardan biri, Trump’ın “Amerikan toplumunun kodları”yla oynadığını söyledi.
Demek ki toplumların da kimi ‘kod’ları olabiliyormuş.
Kimi zaman da toplumların ‘gen’lerinden falan sözedilebilmektedir.
Bana öyle geliyor ki, toplumların ‘gen’lerinde çok ‘kod’larından sözetmek daha doğrudur?
Ve ‘kod’ sözcüğü, bilindiği üzere, Fransızca’dan gelmektedir.
Belli bir konuda, diyelim güvenlik, sağlık ya da trafik alanındaki ‘yasa’ların toplamı demektir (receuil des lois).
Öte yandan ‘önemli yasa’ anlamına da gelmektedir.
Örneğin, Fransa’da ...
Read more : GENETİĞİ DEĞİŞMEMİŞ KESİMLER | Görüntüleme : 1287 | Yanıtlar : 0


Sahte savaş ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği: Ergoğan’i ve Suriye Demokratik Güçlerini gerçekten bağlayan nedir?

Sahte savaş ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği: Ergoğan’i ve Suriye Demokratik Güçlerini gerçekten bağlayan nedir?
Kürt kaynaklardan elde edilen yeni kanıtlar, Kürt silahlı gruplar ile Türk siyasi liderliği arasındaki petrol kaçakçılığını aydınlatıyor.
Aralık 2019’da Amerikan ‘Al-Monitor’ ajansının gazetecisi Amberin Zaman; Erdoğan’ın kaçak petrol satın alarak neden ‘Suriyeli Kürtleri bir eliyle dövüp diğeriyle finans destek sağladığını’ merak etti. O sıra çifte oyunun ana sebebi olarak yararın olduğunu belirtti. O zamandan beri Ankara’daki politikacılar, Türkiye’de resmi olarak ...


BİLİM ve BİLİMSELLİK (36) Suriye’de ‘Ulusallık’

BİLİM ve BİLİMSELLİK (36)
Suriye’de ‘Ulusallık’
‘Ulusallık’ konusunda ileri-geri ‘inşa’ (construction) edilmekten sözedilmektedir.
Oysa her türlü ‘inşaat’ gibi, ‘ulusallık’ da özde bir ‘süreç’tir (processus).
Ne var ki, herhangibir ‘ulusallık’ın inşaatını tamamlamış olduğunu ileri sürmek olanaklı olmadığı gibi, tamamlanmış halini de hiç kimsenin bilmesinin olanağı bulunmamaktadır.
Tamamlanmış hali ancak ve sadece ‘tasarlanmış’ (imaginer) olabilir.
O nedenle bu konuda daha çok ‘tasarımsal’ (imaginaire) terimi kullanılmaktadır ama biz ‘süreç’ kavramını yeğleyegelmekteyiz.
Akram Kachee’nin, “Suriye: tasarım ve gerçeklik arasında ...
Read more : BİLİM ve BİLİMSELLİK (36) Suriye’de ‘Ulusallık’ | Görüntüleme : 1937 | Yanıtlar : 0


BİLİM ve BİLİMSELLİK (35)

BİLİM ve BİLİMSELLİK (35)
‘Dil’in ‘Ulus’un tanımında önemli bir belirleyci (marqueur) olduğunu söyledik.
Söylemeye gerek yok ki, böylesi bir tanım sosyal ya da politik olmaktan önce, antropolojiktir.
Benzer biçimde, ‘halk’ın olduğu kadar ‘ulus’un ve giderek ‘kitle’nin de yapısal belirleyicilerini bulmak gerekmektedir.
Öte yandan bir de bu işin ‘felsefe’si var.
İşte Herder, “halkın felsefesi olmak isteyen her felsefe, eğer aynı zamanda antropolojik olmak istiyorsa, halkı kendi merkezine (centre de gravité) almak zorundadır” demektedir.
Herder, ‘halk’ı ‘doğanın ...
Read more : BİLİM ve BİLİMSELLİK (35) | Görüntüleme : 1091 | Yanıtlar : 0


BİLİM ve BİLİMSELLİK (34)

BİLİM ve BİLİMSELLİK (34)
İmparatorluklar içinde ‘ulusallık’lar, genellikle dilsel ayrılıklar (marqueur linguistique) üzerine temellendirilmektedir.
O zaman şu ‘Dil’lerin tarihine bir kuşbakışı gezinti yapmakta yarar vardır.
Heredot.net dergisinde “Afro-asyatik Diller- Olağanüstü bir süreğenlik” (Langues afro-asiatiques-Une extraordinaire postérité) başlıklı makaleye göre; bu bölgede, buzulçağından buyana süregelen beş Dil Grubu’ndan sözedilebilir.
Birinci grup: Bugün Büyük Okyanustan Hürmüz Boğazına değin yaygın olan Arap Dünyasındaki dillerin kökeni olarak Semitik Diller
İkinci grup: Eski Mısır’dan günümüze uzanan Kopt Dili (Copte ou ...
Read more : BİLİM ve BİLİMSELLİK (34) | Görüntüleme : 989 | Yanıtlar : 0


BİLİM ve BİLİMSELLİK (33)

BİLİM ve BİLİMSELLİK (33)
‘Miladî yazar’ımız ve başvurduğu yazarlar, Türk Milliyetçiliği şöyle arttı, böyle azaldı ya da Kürt Milliyetçiliği’nin ‘Milad’ı şu tarih değil de bu tarih gibi, yine kendilerinin deyişiyle bir yığın ‘anlatı’da bulunmaktadırlar.
Ve ardından ‘sosyal bilim’ ödülüne, yine kendi aralarında karar vermektedirler.
Bizim eleştirimiz ise, bütün bu ‘anlatı’ların, herhangi bir ‘bilimsel’ değeri olmadığına ilişkindir.
O nedele, bu anlatılara ‘öykü’ demek çok daha yerinde olacaktır,
Kuşkusuz onca yazar ve olayı anlatmaları, çalışmanın iyi bir ...
Read more : BİLİM ve BİLİMSELLİK (33) | Görüntüleme : 868 | Yanıtlar : 0


BİLİM ve BİLİMSELLİK (31)-(32)

BİLİM ve BİLİMSELLİK (31)
‘Alman ulusallığı’nın Fransa’dan ve sosyalizm açısından nasıl görüldüğüne ilişkin iki ‘otorite’den sözedilebilir : biri kuşkusuz Jean Jaurès, diğeri de Alzas kökenli Charles Andler’dir.
Andler’in 1897 yılında savunduğu doktora tezinin konusu Almanya’da Devlet Sosyalizminin Kökenleri’dir. (Les origines du socialisme d’Etat en Allemagne)
Ancak aynı Andler onbeşyıl sonra (1913) ‘Alman İmparatorluğunda emperyalist sosyalizm’ini kaleme alacaktır (Le socialisme impérialiste dans l’Allemagne impériale).
Amacımız, başka yerlerde olduğu gibi bu yazı dizimizde de, salt kimi düşünürleri ...
Read more : BİLİM ve BİLİMSELLİK (31)-(32) | Görüntüleme : 766 | Yanıtlar : 0


SARAY KAÇ KAYMEYE YAPILDI ?

SARAY KAÇ KAYMEYE YAPILDI ?
Beştepe’deki ‘Saray’ kaça yapıldı ?
‘En büyük havaalanı’, diğer havaalanları, Osmangazi Köprüsü, Orhangazi viyadüğü, şehir hastahaneleri, orası burası ‘kaça yapıldı ?’ diye sorup duruyoruz.
Daha doğrusu ‘Aslan muhalefet’imiz soruyor, ama ‘Ticarî sır’ diye, ‘Devlet’ten bir yanıt alamıyor.
Çünkü bu aynı zamanda bir ‘Devlet sırrı’ ve ‘Devlet’ de tam bir ‘tüccar’!
Şu ‘sır’ konusu ayrıca incelenebilir, ama Parvus Efendi’nin ‘Türkiye’nin Can Damarı’ başlıklı çalışmasından şu alıntıyla başlayabiliriz:
“Bir keresinde Sultan Abdülmecid, ...
Read more : SARAY KAÇ KAYMEYE YAPILDI ? | Görüntüleme : 854 | Yanıtlar : 0


BİLİM ve BİLİMSELLİK (30)

BİLİM ve BİLİMSELLİK (30)
‘Alman İdeolojisi’ başlıklı yazı dizimizde XIXncu yüzyıl ‘Alman Felsefesi’nden sözetmiştik.
Bu ‘felsefe’nin önemli kişiliklerinden biri kuşkusuz Johann Gottlieb Fichte (1760-1814) dir.
Fichte, Bilim Öğretisi (Doctrine de la science-1794) başlıklı çalışmasında, ünlü ‘Mutlak Ben’ (Moi absolu ou souveraineté du Moi) kavramını öne sürmüştü.
Ancak Prusya’nın Fransa karşısında yenilgisinin ardından (Iéna-1806) ‘Ulusal Ben’ (Moi national) kavramını geliştirecektir.
İşte bu ‘Ulusal Ben’ kavramıyla, artık ilkçağdan buyana gelen Halk (Dèmos), yani birlikte oluşturulan egemenlik kavramı, ...
Read more : BİLİM ve BİLİMSELLİK (30) | Görüntüleme : 784 | Yanıtlar : 0


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 144258 ileti • Toplam 43549 başlık • Toplam 24645 üye

x