Helsinki Yurttaşlar Derneği - Genel Bilgiler

Helsinki Yurttaşlar Derneği

Helsinki Yurttaşlar Derneği - Genel Bilgiler

İletigönderen Ram » Pzr Eki 12, 2008 21:52

Helsinki Yurttaşlar Derneği Kuruluş Amaçları ve Kısa Tarihçe

Helsinki Yurttaşlar Derneği, temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur.

Siyasi partiler, hükümet ve devletlerden bağımsız olarak çalışan Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) uluslararası sözleşmelerle belirlenen barış, insan hakları, çevreyi tahrip etmeyen bir ekonomi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin hayata geçirilmesini ve sivil tabanda yaygınlaştırılmasını hedefler. Çoğulcu demokratik yapıların ve sivil toplum inisiyatiflerinin geliştirilmesini amaçlayan hYd'nin temel çalışma ilkesi, sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözümüdür.

hYd, yaşamlarını biçimlendiren karar ve eylemlerde, yurttaşların bizzat söz sahibi olmaları ilkesinden hareket eder. Toplumsal sorunların çözümünde, tarafların bu sorunları tartışabilecekleri ve birlikte çözüm üretebilecekleri ortamları yaratmaya özen gösterir. Diyalog, çözüm üretme ve uzlaşma çizgisini oluşturmaya çalışır.

Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin Türkiye'deki faaliyetinin başlangıcına kaynaklık eden ve uluslararası bir çalışma konferansı olarak nitelenen Helsinki Yurttaşlar Meclisi (hCa - Helsinki Citizens' Assembly) ise, barış, insan hakları, çevreyi tahrip etmeyen bir ekonomi, uluslararası demokrasi ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde faaliyet gösteren toplumlar arası bir dayanışma ve ilişki ağıdır.

Avrupa'da, barış ortamına elverişli şartların geliştirilmesine zemin hazırlayan Helsinki Nihai Senedi, Doğu-Batı bloklarına ayrılmış bir dünyada insan haklarını, bütün toplumların saygı göstermesi gereken ortak bir değer haline getirmiştir. Meclisin ve derneğimizin adında yer alan Helsinki sözcüğü, sözleşmenin bu tarihsel anlamına bir göndermedir. hCa, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) ve Paris Şartı ile devletler düzeyinde devam eden bu sürecin, sivil tabana yayılmasını ve toplumlar arası diyaloğun zenginleştirilmesini hedefler.

Helsinki Yurttaşlar Derneği Kurucu Üyeleri

Adalet Ağaoğlu
Ahmet Fadıl Kocagöz
Ahmet İnsel
Ali Bulaç
Ayşe Buğra
Ayşe Silivri
Bülent Tanık
Bülent Tanör
Ceyda Can
Emil Galip Sandalcı
Ercan Karakaş
Esra Koç
Fikret Toksöz
Halil Berktay
Haluk Şahin
İlhan Tekeli
İştar Bedriye Gözaydın
Mahmut Ortakaya
Mehmet Ali Aslan
Mehmet Ali Birand
Mete Tunçay
Murat Belge
Murat Çelikkan
Murat Gültekingil
Murat Karayalçın
Murtaza Çelikel
Orhan Pamuk
Osman Kavala
Selim Ölçer
Sinan Gökçen
Süleyman Çelebi
Şerafettin Elçi
Şirin Tekeli
Şule Kut
Taciser Ulaş
Tarık Ziya Ekinci
Turgut Tarhanlı
Ümit Fırat
Ümit KıvançHelsinki Yurttaşlar Derneği Tüzüğü

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1: “Helsinki Yurttaşlar Derneği” adında bir dernek kurulmuştur. Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

DERNEĞİN AMACI

Madde 2: Derneğin amacı, 1 Ağustos 1975 tarihinde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, 35 ülkenin imzaladığı Helsinki Nihai Senedi ile başlatılan ve 21 Kasım 1990 tarihinde, Paris Zirvesi sonunda aynı ülkelerce imzalanan Paris Şartı ile geliştirilerek korunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) sürecinde yükümlülük altına girilen ilkelerin desteklenmesi ve hayata geçirilmesine katkıda bulunmaktır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANI

Madde 3: Derneğin çalışma alanı, temel hak ve özgürlükler, sorunların karşılıklı anlayış ve barış içinde çözümü, demokrasi ve sosyal adalete dayalı uluslararası topluluğun sivil toplum düzeyinde, aşağıdan yukarıya süreçler yoluyla örgütlenmesi amacı için sosyal çalışmalar yaparak; eğitim, öğretim, bilim, kültür ve sanat etkinliklerinde bulunarak bireysel, kurumsal ve toplumsal boyutlarda iletişim, etkileşim, dayanışma ve işbirliğini güçlendirmektir.

DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Madde 4: Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

 1. Bağımsız olarak ya da ilgili kuruluşlarla birlikte bilimsel, kültürel, sanatsal, eğitsel nitelikte kurs, konferans, toplantı, seminer, panel, sempozyum ve sergiler düzenlemek ya da başkalarınca düzenlenmiş olanlara katılmak;
 2. Belirlenen amaç doğrultusunda araştırma - geliştirme merkezleri ve benzeri kuruluşlar açmak; görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapmak; benzer alanlarda faaliyet gösteren kamusal veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak;
 3. Konaklamaya, eğlenmeye, dinlenmeye ve sosyal kültürel etkinliklere elverişli tesisler kurmak, işletmek;
 4. Yurt içindeki ve yetkili makamların izniyle yurt dışındaki diğer resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarla yardımlaşma ve işbirliğine girmek;
 5. Yetkili makamların izniyle her türlü taşınır ve taşınmaz satın alıp satmak, kiralayıp kiraya vermek, taşınmazlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak.
 6. Dernek, tüzükte yer alan amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek üzere, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.
 7. Derneğin amaçlarına uygun ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri kuruluşlarla ortak faaliyetlerde bulunmak için platformlar oluşturur.

DERNEK ÜYELİĞİ

Madde 5: Dernekler Kanunu’nun öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş herkes derneğe üye olabilir.

DERNEĞE GİRME

Madde 6: Üye olmak isteyenler iki kurucu üyenin referansıyla dernek merkezine başvurarak üye giriş bildirimi doldurur. Yönetim Kurulu 30 gün içinde başvuruları karara bağlar ve sonucu yazıyla ilgiliye bildirir.

ÜYENİN HAK VE GÖREVLERİ

Madde 7: Hiçkimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Üyelik ödentisi yıllık 60,00 Yeni Türk Lirasıdır.

DERNEKTEN ÇIKMA

Madde 8: Her üye, ayrılma isteğini yazılı olarak bildirmek koşuluyla dernekten ayrılabilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARTILMA

Madde 9: Üyelikten çıkartılma kararı, üyenin yazılı savunması da alınarak, Yönetim Kurulu tarafından verilir. Bu karara karşı üye, Genel Kurul’a itirazda bulunulabilir. Genel Kurul’un kararı kesindir.

ÜYELİKTEN ÇIKARTILMA NEDENLERİ

Madde 10: Dernek üyesi;

 1. Derneğin amacına aykırı söz ve davranışlarda bulunması;
 2. Dernek çalışmalarını her ne şekilde olursa olsun ağır biçimde aksatmakta olması hallerinde üyelikten çıkartılır.

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

Madde 11: Aşağıdaki hallerde üyelik Yönetim Kurulu’nca düşürülür:

 1. Üyenin ölmesi,
 2. Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal koşulların yitirilmesi,
 3. Üyelik ödentisinin yazılı bildirime rağmen 30 gün içinde ödenmemesi.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 12: Derneğin organları şunlardır:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

GENEL KURULUN KURULUŞU

Madde 13: Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır. Tüm üyelerden oluşur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 14: Genel Kurul,

 1. Dernek organlarını seçmek;
 2. Dernek tüzüğünü değiştirmek;
 3. Dernek organlarının raporlarını incelemek, değiştirerek kabul etmek, bu kurulları aklamak ya da haklarında dava açmaya yetki vermek;
 4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak bütçeyi görüşüp, aynen ya da değiştirerek kabul etmek;
 5. Bir sonraki dönemin yeni çalışma konularını saptamak;
 6. Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz malların alınıp satılması, kiralanıp kiraya verilmesi, taşınmazla ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunulması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek;
 7. Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunmasına, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek;
 8. Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak;
 9. Derneğin feshine karar vermek;
 10. Dernekler Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta Genel Kurul’a verilmiş görevleri yerine getirmek görev ve yetkilerini haizdir.

GENEL KURULUN OLAĞAN TOPLANTISI

Madde 15: Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan toplantılar iki yılda bir NİSAN ayı içinde yapılır. Dernek organları iki yıl için seçilir.

GENEL KURULUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

Madde 16: Yönetim Kurulu ya da Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır.

Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u bir ay içinde toplantıya çağırmadığı takdirde dernekler mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞIRILMASI

Madde 17: Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bildirilmek suretiyle yazılı veya elektronik posta ile veya yerel bir gazetede ilan edilerek toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının ne gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günüyle ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı başka nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

Madde 18: Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 19: Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim Kurulu’yla Denetleme Kurulu’nun üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞI

Madde 20: Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.Toplantıya katılan üyelerin kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilen kişiler tarafından kontrol edilir. Üyeler Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

19’uncu maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile kâtip seçilir.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 21: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULDA OY VERME VE KARAR ALMA USULÜ

Madde 22: Tüm dernek üyeleri Genel Kurul’a katılabilir ve oy kullanabilirler. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Eşitlik halinde Başkan’ın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar. Dernek organlarının seçimi gizli oy açık sayımla yapılır.

YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU

Madde 23: Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oy açık sayımla iki yıl için seçilecek 7 asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 24: Yönetim Kurulu,

 1. Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararlar almak ve bunları uygulamak;
 2. Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak veya kayıtları yürütmek;
 3. Dernek Genel Kurulu’nu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak;
 4. Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak;
 5. Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurul’da alınan kararları yürütmek;
 6. Gerekli bulduğu konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar, komiteler kurmak ve kaldırmak;
 7. Dernek işlerini yürütmek üzere dernek üyelerinden bir ya da birkaçına görev ve yetki vermek;
 8. Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyonlar, kurullar, komitelerin işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak;
 9. Dernek adına dava açmaya karar vermek, açılacak davada husumete ehil olmak;
 10. Gerekli gördüğünde bir üye hakkında, yazılı savunmasını da alarak, disiplin koğuşturması yapmak ve uyarma, kınama, geçici çıkarma ya da üyelikten çıkarma cezalarından birini verebilmek;
 11. Derneğin harcamalarında bizzat Başkan ya da Sekreter ve Sayman’ın birlikte imzalaması gereken miktar ile Sekreter ve Sayman’ın tek başına imzalamalarının yeterli olacağı miktarı belirlemek;
 12. Dernekler Kanunu, ilgili mevzuat, hazırlanacak iç yönetmelik ve Genel Kurul kararlarından doğan başka her türlü çalışmaları yapmak görev ve yetkilerini haizdir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 25: Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan, başkanın ya da üyelerden dördünün çağrısı üzerine de olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarından birer Başkan, Sekreter ve Sayman seçer. Başkan, Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder. Sekreter, derneğin bütün yönetim ve yazı işlerini yürütür. Sayman, derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar. Özürsüz olarak üst üste üç ya da yılda toplam altı toplantıya gelmeyen üye çekilmiş sayılır.

DENETLEME KURULUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ

Madde 26: Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından gizli oy açık sayımla iki yıl için seçilecek üç asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

İÇ DENETİM

Madde 27: Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılacağı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

GELİRLER VE MALLAR

Madde 28: Derneğin gelirleri, ödentiler, bağışlar ve öteki gelirlerdir. Gelirler, alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler, alındı belgesi yerine geçer.

Dernek, amacını gerçekleştirebilmek ve çalışmalarını sürdürebilmek için taşınır ve taşınmaz mal edinebilir.

DERNEK TÜZÜĞÜNÜ DEĞiŞTİRMEK

Madde 29: Dernek tüzüğü, Yönetim Kurulu ya da üyelerinin beşte birinin yazılı teklifi üzerine Genel Kurul’a katılan üyelerin üçte iki (2/3) kabul oyuyla değiştirilir.


DERNEĞİN FESHİ

Madde 30: Derneğin feshine dernek Genel Kurul’u karar verir. Bu amaçla yapılacak ilk toplantıya, tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemediği takdirde ikinci kez toplanmak için çağrı yapılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyeler, sayıları ne olursa olsun fesih konusunu görüşebilir. Fesih hakkında karar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

FESİH SONUNDA MALLARIN TASFİYESİ

Madde 31: Derneğin feshine karar veren Genel Kurul,

 1. Dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir komite seçer. Bu komite dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alır, borçlarını öder. Feshe karar veren Genel Kurul, malların hangi kuruluşa devredileceğine de karar verir.
 2. Bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata göre hareket edilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 32: Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.


hYd'nin çalışma alanları ve yürüttüğü faaliyetler

Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin, kurulduğu Eylül 1993 tarihinden bu yana, üzerinde çeşitli etkinlikler inşa ettiği çalışma alanları, şu başlıklar altında sıralanabilir:

 • Avrupa Birliği bütünleşme süreci.
 • Azınlık hakları ve çokkültürlülük
 • Çatışmalara karşı sivil yaklaşımlar
 • Hukukun üstünlüğü
 • İnsan hakları ve yurttaş katılımı
 • Yerel demokrasi ve sivil toplumun güçlendirilmesi

Helsinki Yurttaşlar Derneği, çalışmalarını belirli temalar çerçevesinde kampanya ve proje temelinde yürütür, amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal ya da uluslararası düzeyde konferans, toplantı, seminer, panel, sempozyum ve sergiler düzenler, görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapar, benzer alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve kurumlarla işbirliğinde bulunur.

hYd'nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere ana sayfanın yan taraftaki linklerde yer "Toplantılar", "Ziyaretler" ve "Yaz Okulları" başlıklarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Helsinki Yurttaşlar Meclisi / Helsinki Citizens’ Assembly [hCa]

Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin Türkiye'deki faaliyetinin başlangıcına kaynaklık eden ve uluslararası bir çalışma konferansı olarak nitelenen Helsinki Yurttaşlar Meclisi (Helsinki Citizens' Assembly – hCa), uluslararası hukuk, barış ve insan hakları çerçevesinde faaliyet gösteren toplumlar arası bir dayanışma ve ilişki ağıdır.

Helsinki Yurttaşlar Meclisi, 1980’ler boyunca, bloksuz, silahtan arınmış ve daha geniş bir Avrupa’nın birliği için çalışan bine yakın sivil toplum örgütü temsilcisi tarafından Ekim 1990’da Prag’da kurulmuştur.

hCa, Helsinki Nihai Senedi ile başlayan, Paris Şartı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı ve Avrupa Konvansiyonu ile devletler ve hükümetler düzeyinde devam eden sürecin sivil tabana yayılmasını, anlaşmalarla belirlenen hedef, ilke ve değerlerin aşağıdan yukarı gerçekleştirilmesini ve toplumlar arası diyaloğun zenginleştirilmesini hedefler.

Çoğulculuk, barış içinde bir arada yaşama ve yurttaş katılımını ilke edinen Helsinki Citizens’ Assembly ofisleri, Balkanlarda, Avrupa, ve Kafkas ülkelerinde geniş bir koordinasyon ağı içinde çalışır. Tüm hCa ofislerini ve üyelerini bir araya getiren asamble (meclis) toplantısı iki yılda bir yapılır.

hCa Kuruluş Bildirgesi’nden...
(Prag, 1990)
...
Avrupa’nın bölünmüşlüğünü yenmek özellikle sivil toplumun görevidir, kendi kendini örgütleyen derneklerin, hareketlerin, kulüplerin, uluslararası etkinliklerde birlikte davranmak isteyen bireylerin görevidir. Bütün bunlar yeni sosyal ilişkilerin yaratılması, yurttaşların hükümetlerle ve birbirleriyle diyalog kurabileceği yeni forumların oluşturulması, siyasal kurumlara baskı yapabilmesi ve elbette hükümetlerle doğrudan ilişki kurmadan da birçok sorunu kendi başına çözebilmesi anlamına gelir. Bütün bunlar kamu (yani devlet–olmayan, özel–olmayan) alanında etkinliğin ve Avrupa kamuoyunun yaratılması anlamına gelir.

Politikacıların açık diplomasiyle ilişkileri, yüksek siyasetin kapalı odalarının dışına çıkmalıdır. Mesele gazetecilere demeç vermek ya da hükümet-dışı örgütlere danışmak değildir. Yukarıda kurulan Helsinki süreci, eşit derecede ağırlıklı bir aşağıdan gelen Helsinki süreci ile tamamlanmalıdır.

Öyleyse, bir Helsinki Yurttaşlar Meclisi kuralım!..

Helsinki Citizens’ Assembly [hCa] Ofisleri İletişim Bilgileri

Almanya hCa
Adres: Augustastr. 41 53173 Bonn, Almanya
Telefon: +49 228 36 51 06
Faks: +49 228 36 51 06
İletişim için: Beate Roggenbuck
hcagermany@aol.com

Azerbaycan - hCa
Adres: Apt. 6, 174 Bashir Safaroglu, Baku, Azerbaycan
Telefon: +99 412 93 16 14
Faks: +99 412 93 16 14
İletişim için: Arzu Abdullayeva (hCa Eşbaşkanı)
assembly-baku@azeurotel.com

Azerbaycan - hCa Gence
Adres: Ataturk Avenue 269, Ganja 374700, Azerbaycan
Telefon: +99 422 56 74 86
Faks: +99 422 56 04 60
İletişim için: Aliyeva Akifa (Koordinatör)
akifahca@yahoo.com

Bosna Hersek - hCa Banja Luka
Adres: Krfska 84, 78000 Banja Luka, Bosna Hersek Cumhuriyeti
Telefon: +387 51 432 751
Faks: +387 51 432 752
İnternet: http://www.omladinskamrezabih.org
İletişim için: Lidija Zivanovic (Ofis Koordinatörü)
hcalido@inecco.net ve hcabl@blic.net

Bosna Hersek - hCa Tuzla
Adres: Hadzi Bakirbega Tuzlica 1, 75000 Tuzla, Bosna Hersek Cumhuriyeti
Telefon/Faks: +387 35 258 077
İnternet: http://www.omladina-bih.net
İletişim için: Miralem Tursinovic (Ofis Koordinatörü)
hcatuzla@bih.net.ba ve orctuzla@bih.net.ba

Ermenistan - hCa Armenia
Adres: 19a Koryun St, IV Floor Yerevan, 375009 Republic of Armenia
Telefon: +3741 520974 ve +3741 520957
İletişim için: Anahit Bayandour ve Natalia Martirosyan (Eşbaşkanlar)
belinda@freenet.am

Ermenistan - hCa Vanadzor
Adres: Tigran Mets 59, Vanadzor, Ermenistan
Telefon: +374 51 4 22 68
Faks: +374 51 2 31 55
İnternet: http://www.hcav.am
İletişim için: Arthur Sakunts
hcav@hcav.am

Fransa - Assemblée Européenne des Citoyens (AEC)
Adres: 21 ter rue Voltaire 75011 Paris, France
Telefon: +33 1 43 71 62 12
Faks: +33 1 43 67 16 42
İnternet: http://www.cedetim.org
İletişim için: Bernard Dreano
aec@globenet.org

Gürcistan ve Telavi hCa
Adres: 31 Tsinamdzgvrishvili Street, 380002 Tbilisi, Gürcistan
Telefon: +99 532 969905
Faks: +99 532 961514
İnternet: http://www.hca-telavi.tripod.com
İletişim için: Alexander Russetsky
hcagc@access.sanet.ge

İngiltere - European Dialogue
Adres: 175 Goswell Road, London EC1V 7HJ
Telefon: +44 207 253 3337 dahili: 7593
Faks: +44 207 253 5790
İletişim için: Jeanette Buirski
info@europeandialogue.org

Karadağ - ADP ZID
Adres: Gavra Vukovica bb. 81000 Podgorica, Montenegro, Karadağ
Posta adresi: P.O. BOX 370 81000 Podgorica, Montenegro, Karadağ
Telefon: +381 081 207 050
Faks: +381 081 207 050
İnternet: http://www.zid.cg.yu
İletişim için: Igor Milosevic
zid@cg.yu

Moldovya hCa
Adres: Str. Cosmanautilor 6, of 403, Chisinau, Moldovya
Posta adresi: PO Box 1479, or. Chisinau-2043, Moldovya
Telefon: +373 2 24 32 74
Faks: +373 2 24 32 74
İletişim için: Ilya Trobitsky
hca_moldova@moldova.cc

Moldovya - Youth Helsinki Citizens' Assembly of Moldova
Adres: Str. Cosmanautilor 6, of. 410, Chisinau, Moldovya
Posta adresi: PO Box 1479, or. Chisinau-2043, Moldovya
Telefon: +373 2 55 25 05
Faks: +373 2 24 32 74
İnternet: http://www.yhca.org.md
İletişim için: Natalia Sineaeva
yhca@mail.md ve yhca@mdl.net
Kullanıcı küçük betizi
Ram
Zûlme Karşı İsyan!
 
İletiler: 8167
Kayıt: Sal Şub 20, 2007 1:06
Konum: Aç haritaya bak!

Şu dizine dön: HYD

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x