Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) 2009’da Tekrarlanıyor

ARI, TESEV, Açık Toplum Vakfı, HYD, Genç Siviller, GTP, SODEV, Bianet, STGM, TÜSEV, MAZLUMDER, STEP, LGBTT, Barış ve Kardeşlik Forumu, Türk Demokrasi Vakfı, LDP, Küresel BAK vesaire...

Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) 2009’da Tekrarlanıyor

İletigönderen Ram » Prş Nis 09, 2009 8:11

Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP), uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan CIVICUS (Dünya Sivil Katılım Topluluğu) tarafından tasarlanıp 2003-2006 yıllarında 50’yi aşkın ülkede uygulanmış eylem odaklı bir sivil toplum projesidir. Daha önce TÜSEV tarafından Türkiye’de 2005 yılında uygulanan ve sivil topluma ilişkin ilk uluslararası karşılaştırmalı araştırma projesi olan STEP, 2009’da yine TÜSEV tarafından uygulanmaktadır. STEP, sivil toplumun ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bir diğer yandan ise izlediği katılımcı metotla farklı alanlarda çalışan sivil toplum paydaşlarının kamu, özel sektör ve medya temsilcileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmaları ve işbirlikleri geliştirmeleri için gerekli zeminin oluşturulmasını ve böylece sivil toplumun güçlendirilmesini de amaçlamaktadır. Proje kapsamında Türkiye’nin yedi bölgesinde danışma toplantıları yapılmaktadır. 25 Nisan 2009 Cumartesi günü Van’da ve 9 Mayıs 2009 Cumartesi günü Diyarbakır’da bölgesel danışma toplantıları yapılacaktır. Şehir dışından katılımcıların yol ve konaklama masraflarının karşılanacağı toplantılara katılmak isteyenler info@tusev.org.tr adresine e-posta gönderebilirler.
Kaynak:
İm (Kod): Tümünü seç
http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=414Sivil Toplum Endeks Projesi


Dünyadaki hızlı gelişmelere karşın, insana ve yaşama dair değerleri korumak adına, vatandaşlık haklarından doğadaki canlı türlerini korumaya dek oldukça geniş alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum mercek altına alınıyor. Aynı anda 60 ülkede uygulanan Sivil Toplum Endeks Projesi (STEP), ülkemizde sektörün gelişimine büyük önem veren Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından yürütülmüştür. Projenin dünya genelinde uygulanmasına olanak tanıyan ve 110 ülkede faaliyet gösteren CIVICUS (Vatandaş Katılımı İçin Dünya İşbirliği), kendini sivil toplumu dünya çapında güçlendirmeye adamış küresel bir birlik ve üyeleri arasında 110 ülkeden çeşitli kuruluşlar ve bireyler yer alıyor. CIVICUS'un koordine ettiği önde gelen projelerden birisi ise Sivil Toplum Endeks Projesi (Civil Society Index Project).

Sivil Toplum Endeks Projesi (STEP), tüm dünya ülkelerinde sivil toplumun değerlendirilmesini amaçlayan eylem odaklı bir araştırma projesidir. Endeksin hedefi; kalkınma ve yönetimde sivil toplum rollerinin kabul gördüğü, saygıyla karşılandığı ve tam anlamıyla yerine getirildiği bir toplum; amacı ise sivil toplumu kalkınmadaki rolünü gerçekleştirebilecek düzeyde güçlendirmektir. Kısaca, bu proje ile CIVICUS’un amacı:
 • Projenin uygulandığı ülkelerde ve tüm dünyada sivil toplumun durumu hakkında bilinenlerin artması;
 • Sivil toplum paydaşlarının, sivil toplumu güçlendirecek itici bir güç oluşturması;
 • Sivil toplum paydaşları arasındaki iletişim ve işbirliğinin artması;
 • Paydaşların sivil toplumun durumu üzerinde fikir birliğine ulaşabilmesi;
 • Sivil toplumu destekleyen kuruluşların araştırma kapasitelerinin artırılmasıdır.
STEP, sivil toplumun dört farklı boyutunu değerlendirmek ve puanlamak için tasarlanmıştır, bunlar: (1) sivil toplumun yapısı , (2) sivil toplumun varlığını ve işlevlerini sürdürdüğü ortam, (3) sivil toplum arenasında benimsenen ve savunulan değerler ile (4) sivil toplum aktörlerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerin etkisi’dir. Her boyut, birçok alt boyuttan ve bu alt boyutlardan her biri de daha çok sayıda bireysel göstergelerden oluşur (toplam 74 gösterge). STEP uygulama süreci, araştırma ve analizin, bu göstergelerin her birinin göz önüne alınarak yapılmasına odaklanmıştır. Bu araştırma ve analizin gerçekleştirilme süreci başlı başına büyük önem taşımakla birlikte, sivil toplum ağı oluşturma, sivil toplum bilincinin artırılması, toplumun kendini yansıtması ve kapasite oluşturmak için de bir fırsat yaratmaktadır.


Sivil Toplum Karosu

Yukarıda bahsi geçen göstergeler baz alınarak çerçevelenen 4 boyut, projenin uygulandığı diğer ülkelerde olduğu gibi, puanlanarak ülkemizdeki sivil toplum profili ortaya çıkarılmıştır. Nicel ve nitel araştırma ve bulguların, dört boyutu oluşturan 74 göstergeye entegre edilmesi ve metodolojiye büyük özen gösterilerek oluşturulan ülke raporunun puanlanması, ülkemizde, sivil topluma yönelik daha önce yapılmamış bir çalışma metodu ve zengin bir veri kaynağı oluşturmuştur. Elde edilen Sivil Toplum Karosu, 60 ülke raporunun biraraya getirilmesiyle oluşturulacak uluslararası yayında, sivil toplumun kendisini uluslararası arenada karşılaştırabilmesine olanak tanıyacaktır.


Sivil Toplum Ulusal Forumu

Yalnızca bir araştırma projesi olarak kalmayacak olan STEP aşamaları halen devam etmektedir. Sivil Toplum Ulusal Forumu, çoğunluğu aktif STK temsilcileri olmak üzere, devlet, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve fon sağlayan kuruluşların katılımı ile 3-4 Aralık 2005 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Forum'da, STEP süreci ve araştırma bulguları katılımcılara sunulmuş, daha sonra atölyelere ayrılarak katılımcılardan Araştırma Bulguları Özet Raporu ışığında sivil toplumun yapı, ortam, değerler ve etki boyutlarına ilişkin güçlü ve zayıf yönler ile tehdit ve fırsatlardan oluşan bir SWOT analizi yapmaları ve sivil toplumu geliştirmeye yönelik ‘ortak’ katılımlı bir hareket planı oluşturmaları istenmiştir.

Forum'da, kamu, sivil toplum, iş dünyası, ve akademinin önde gelen temsilcileri aynı amaç etrafında buluşmuş ve güçlü bir etkileşim meydana gelmiştir. Oluşturulması hedeflenen etkilerden bir tanesi de, proje ve forumun sonuçlanmasının ardından, sivil toplumu geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüten değerli paydaşların ülke genelinde bir iletişim ağına sahip olmaları ve araştırma sonuçları ve sivil toplum karosu bulguları çerçevesinde ilerleyebilmeleridir. Sivil Toplum Ulusal Forumu hakkında detaylı bilgiye "Ulusal Forum" başlığı altında ulaşabilirsiniz.

Tüm araştırma bulgularının dahil edildiği Ülke Raporu'nun son hali önümüzdeki aylarda www.siviltoplumendeksi.org.tr ve/veya www.siviltoplumendeksi.org.tr adreslerinde sizlerle paylaşılacaktır.
Kaynak:
İm (Kod): Tümünü seç
http://www.step.org.tr/default.asp?c=5&s=12CIVICUS Hakkında


1993 yılında kurulmuş olan CIVICUS, vatandaş katılımını ve sivil toplumu dünya çapında güçlendirmeye adanmış uluslararası bir sivil toplum birliğidir. Günümüzde birliğin merkezi Güney Afrika'da olup, 110 ülkeden 650'yi aşkın üyesi CIVICUS şemsiyesi altında işbirliği yapmaktadır. CIVICUS üyesi sivil toplum kuruluşları (STK) arasında gençlik, kadın, çevre alanlarında çalışanların yanında çeşitli bölgesel ağlar ve bağışçı kuruluşlar yer almaktadır.


Program Alanları

CIVICUS özellikle katılımcı demokrasi ve vatandaşların örgütlenme özgürlüklerinin tehdit altında olduğu alanlarda sivil toplum ve vatandaş katılımını teşvik etmek amacıyla beş ana program alanı yürütmektedir:
 • Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP), ülkelerde ve küresel bazda sivil toplumun değerlendirilmesini amaçlayan eylem odaklı ve katılımcı bir araştırma projesidir. 2003-2006 yıllarında 50'den fazla ülkede uygulanan proje, 2009'da Türkiye dahil olmak üzere 56 ülkede eşzamanlı olarak uygulanmaktadır.
 • Sivil Toplum İzleme Programı, sivil toplum kuruluşlarınn karşı kaldığı engel ve tehditlerin izlenerek çözüm odaklı ve etkili politikalar üretilmesini amaçlayan uluslararası bir izleme programıdır.
 • Şeffaflık ve Hesapverebilirlik Programı, STK'larda azami düzeyde şeffaflık ve hesapverebilirlik sağlayarak bu kuruluşların kamuoyu ve diğer paydaşlarla ilişkilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 • CIVICUS bünyesindeki çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları Ağları, STK'lar arası iletişim ve işbirliğini sağlayan ortak platformlar işlevini görmektedir.
 • CIVICUS Dünya Konferansı her yıl dünyanın dört bir yanından binin üzerinde sivil toplum temsilcisini sosyal, ekonomik, ve siyasal adalet konuları çerçevesinde biraraya getirmektedir. Konferans’a pek çok bağışçı kuruluş, Birleşmiş Milletler temsilcisi, devlet yetkilileri ve özel sektör temsilcileri katılmakta, sivil topluma ilişkin güncel konuları beraber tartışma imkanı bulmaktadır. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Konferans 28-31 Ağustos 2009 tarihlerinde, Kanada'nın Montreal kentinde gerçekleşecektir.
 • CIVICUS ayrıca Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Yoksulluğa Karşı Küresel Çağrı (Global Call to Action Against Poverty) Stratejik Ortağı'dır.

Kaynak:
İm (Kod): Tümünü seç
http://www.step.org.tr/default.asp?c=2&s=2
Mevzuubahs olan; millete saltanatını, hâkimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız¿? meselesi değildir. Mesele, zaten emrivâki olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu, behemehâl, olacaktır. Burada içtima edenler, Meclis ve herkes meseleyi tabiî görürse, fikrimce muvafık olur. Aksi takdirde, yine hakikat usûlü dairesinde ifade olunacaktır.

Fakat ihtimâl, bazı kafalar kesilecektir!
Kullanıcı küçük betizi
Ram
Zûlme Karşı İsyan!
 
İletiler: 8167
Kayıt: Sal Şub 20, 2007 1:06
Konum: Aç haritaya bak!

İletigönderen gokdeniz » Prş Nis 09, 2009 12:01

Şeffaflık ve Hesapverebilirlik Programı,:kikirik:

Bu programin uygulandigi ulkelerdeki (COK)cok uluslu sirketler arti bu cok uluslu sirketlerin o ulkelerin ust duzey yoneticeleri ile baglantilarini, bunlarin acik ve kapali butun yatirimlarinin aciklanmasini icermez .Bunlari icermedigi icinde birligin basindaki "Sivil" sozcugu seffaf bir tavirla kaldirilip :kikirik: yerine asil gerceklestirmek istenilen KOLE sozcugu buyuk harflerle yazilmalidir .
Kullanıcı küçük betizi
gokdeniz
Üye
Üye
 
İletiler: 202
Kayıt: Pzt Kas 19, 2007 2:00


Şu dizine dön: Türkiye Ağı

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

cron

x