Turkish Democracy Foundation/Türk Demokrası Vakfı

ARI, TESEV, Açık Toplum Vakfı, HYD, Genç Siviller, GTP, SODEV, Bianet, STGM, TÜSEV, MAZLUMDER, STEP, LGBTT, Barış ve Kardeşlik Forumu, Türk Demokrasi Vakfı, LDP, Küresel BAK vesaire...

Turkish Democracy Foundation/Türk Demokrası Vakfı

İletigönderen Ram » Cmt Şub 21, 2009 18:51

YÖNETİM

Kurumsal yapımız üç organdan oluşmaktadır. Mütevelli Heyet en yüksek organımız olup üç yılda bir toplanarak faaliyet raporlarını, faaliyet planlarını onaylar, yönetim ve denetim kurullarını seçer. Önümüzdeki yıl yenilenene kadar görevdeki yönetim kurulu aşağıdadır:

Yönetim Kurulu

Başkan Vekili : Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN (Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi)
Genel Sekreter : Murat ŞENGÜL (Mali Müşavir, İktisatçı)
Genel Koordinatör : Kamil RAİF (Emekli Birleşmiş Milletler Uzmanı)
Sayman : Meral KUBAN (İşletmeci)
Üye : Çiğdem GÜRSOY ( Avukat)
Üye : İlyas Noyan ÖZATİK ( TBMM)
Üye : Elif KOŞOK (Bankacı, İşletmeci, Hukukçu)
Üye : Asuman TONGARLAK(Siyaset Bilimi)


Mütevelli Heyeti
◢ İLHAN AKÜZÜM 	          ◢ ERDOĞAN ALKİN
◢ MEHMET HASAN ALTAN ◢ EYÜP AŞIK
◢ ADİL AŞIRIM ◢ İSMAİL NECDET AYGÜN
◢ Doç. Dr. HÜSEYİN BAĞCI ◢ ÇINAR BAHÇACI
◢ CANAN BALKIR ◢ NECDET BASA
◢ ALİ SUAT BİLGE ◢ NAMIK KEMAL BOZKURT
◢ Dr. IŞIN ÇELEBİ ◢ VEHBİ DİNÇERLER
◢ BÜLENT AKARCALI ◢ FİDAN AKCENGİZ
◢ YAVUZ DONAT ◢ MEHMET NECAT ELDEM
◢ ÇİĞDEM ERCAN ◢ BİRKAN ERDAL
◢ Prof. Dr. ÜSTÜN ERGÜDER ◢ HÜSNÜ ERKAN
◢ SEÇKİN FIRAT ◢ Doç. Dr. MEHMET N. GÖK
◢ MEHMET NAZİF GÜNAL ◢ KEMAL GÜRSOY
◢ KEMAL GÜRÜZ ◢ VAHİT HALEFOĞLU
◢ METİN HEPER ◢ HÜSEYİN MÜKERREM HİÇ
◢ M. ERSİN KALAYCIOĞLU ◢ MUSTAFA KALEMLİ
◢ YILMAZ KARAKOYUNLU ◢ ALİ KARAOSMANOĞLU
◢ MEHMET CAVİT KAVAK ◢ MUSTAFA KIRCAL
◢ ORHAN KİLERCİOĞLU ◢ EMRE KOCAOĞLU
◢ NURETTİN KOÇAK ◢ HÜSEYİN KORKMAZ


Kadro

Başkan Vekili : Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN
Genel Sekreter : Murat ŞENGÜL
Genel Koordinatör : Kamil RAİF
Proje Koordinatörü : Asuman TONGARLAK
Proje Asistanı : Meral KUBAN
Proje Asistanı : Duygu Ece NURTANIŞ
Yayın Sorumlusu : Mustafa KABALIK
Muhasebe Müdürü : İbrahim Uluç BAŞARAN


ORTAKLARI

◢ KAS (Konrad Adenauer Vakfı, Bonn)
◢ Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Temsilciliği (Ankara)
◢ Rus Türk Araştırmaları Merkezi (Moskova)
◢ Rusya Federasyonu Büyükelçiliği (Ankara)
◢ Danimarka Büyükelçiliği (Ankara)
◢ NDI (National Democratic Institute, Washington)
◢ IRI (International Republican Institute, Washington)
◢ NED (National Endowment for Democracy, Washington)


AMAÇLARI

Türk Demokrasi Vakfı, 20 Şubat 1987'de bir grup siyasetçi, işadamı, akademisyen ve gazeteci tarafından kar gütmeyen bir sivil toplum örgütü olarak kurulmuştur. Bu yıl 21 yaşına giren vakıf, temel hak ve hürriyetler içinde insan kişiliğinin serbestçe geliştirilmesini sağlamak için istikrarlı bir demokrasinin yaratılmasına yardımcı olmaya çalışmaktadır. Amacı, demokrasiyi sistem olmasının ötesinde, yurt çapında bir kültür ve yaşam şekli haline getirmektir. Bu bağlamda,

  ◈ Serbest piyasa ekonomisinin büyümesi ve yerleşmesine,

  ◈ Demokratik değerlerle demokratik kurumların gelişmesine,

  ◈ Demokratik düşünce ve ideallerin Türkiye ile yurtdışında bütün insanlık için ortak ideal ve hayat tarzı haline gelebilmesine

  katkıda bulunacak nitelikte faaliyetler yapmaktadır. Türk Demokrasi Vakfı'nın vakıf senedinde yer alan genel olarak amaçları ise;

  ◈ Türk demokrasisinin dünü, bugünü ve geleceği üzerine araştırmalar yapmak ve yapılan araştırmaları desteklemek,

  ◈ Demokrasi eğitimi planlaması yapmak veya yapılanları desteklemek ve bu planlara uygun olarak (ilk, orta, yüksek öğretimde) eğitim ve yöneltme programları oluşturmak,

  ◈ Demokrasi eğitimi programı çerçevesinde gençler ve yetişkinler için seminerler, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, konferanslar ve benzeri toplantılar düzenlemek,

  ◈ Amaçlarına uygun her türlü kitap ve dergi yayını yapmak ve yapılanları desteklemek,

  ◈ Sağlıklı ve istikrarlı bir demokrasiye temel olarak Türkiye'de demokratik değerler sisteminin gelişmesi ve korunmasına gayret etmek,

  ◈ Amaçları doğrultusunda yurt içinde ve dışında benzer amaçlı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Türk ve yabancı vakıflar, dernekler, kamu ve özel kuruluşlar ve üniversitelerle ilişki kurmak, ortak programlar düzenlemek;

  ◈ Demokratik değerler, insan hakları ve serbest ekonomiye özel önem vererek yurttaşlık eğitimi ve insani unsurların geliştirilmesine yönelik projeler düzenlemektir.


Türk Demokrasi Vakfı'nın İstanbul'da bir şubesi, İzmir'de temsilciliği bulunmaktadır. TDV ayrıca MEB Talim Terbiye Kurulu altında faaliyet gösteren Yurttaşlık Eğitimi Komitesi, İnsan Hakları Eğitiminin On Yılı Ulusal Komitesi, İnsan Hakları Danışma Kurulu, Ankara İnsan Hakları İl Kurulu'nun daimi üyesidir.

TDV ilk günden itibaren Türk siyasi hayatının en hassas konularını sürekli gündeminde tutmuş, bu konuların nesnel ve çoğulcu platformlarda tartışılmasını sağlamıştır. Demokratik tutum ve çoğulculuk Türk Demokrasi Vakfı'nın ana ilkelerini oluşturmaktadır. Toplantılarımızda Türkiye'deki mevcut siyasi partilerin liderleri, yöneticileri ve temsilcilerinin hemen hepsi söz almışlardır. Demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, vatandaşlık, çoğulcu katılımcı demokratik sistemler, seçim sistemleri, barajlar, temsili sistem, başkanlık sistemi, etnik sorunlar, örgütlenme ve ifade özgürlüğü, siyasi parti kanunları, mahalli idareler, kobiler, siyasi-sosyal reformlar, anayasa değişiklikleri, siyasi etik, uluslararası ilişkiler Türk Demokrasi Vakfı'nın öncelikle ele aldığı konular olmuştur.

TDV ülkemizin demokratikleşmesi ve insan haklarına bireylerin ve kitlelerin daha çok sahip çıkmaları konusunda yoğun ve öncü çalışmalar yapmıştır. Örnek olarak fikir ve inanç özgürlüğü önünde ciddi bir engel oluşturan Türk Ceza Kanunu'nun 141 - 142 maddelerinin, idamın ve Kürtçe konuşma yasağının, örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması, demokratik dernek ve vakıf kanunları gibi çalışmalarda TDV önemli bir rol oynamıştır.

TDV kurulduğu yıllardan bu yana örnek çalışmalarıyla sürekli olarak Türk insanını demokratikleşmeye teşvik etmiştir. 18 yıldan sonra bugün artık TDV yalnız değildir. Çok sayıda vakıf, dernek, kurum ve kuruluşun çalışmalarına öncülük ederek, Türk siyasi ve sosyal hayatına yön vermiş, Türkiye'de sivil toplumun gelişmesine çalışmıştır.TÜZÜKLERİ

Madde 1. Türk Demokrasi Vakfı 20.02.1987 tarihinde kurulmuştur. Vakfın kısa adı TDV'dir.

Madde 2. Vakfın ikametgahı Ankara'dadır. Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurul tasvibi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin alınmak şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında şube büro veya temsilcilikler kurulabilir.


Vakfın Amacı

Madde 3. İnsan kişiliğinin, temel hak ve hürriyetler içinde geliştirilmesini, serbest ve hür ekonominin doğmasını, yaşamasını ve sürekliliğini gerçekleştirecek sağlıklı, sağlam ve şuurlu demokrasinin ve bunun gerektirdiği değerlerin ve kurumların geliştirilmesini; demokrasi ideali ve düşüncesinin bütün insanlığın ortak dünya görüşü, anlayışı ve yaşayışı haline gelmesine yardımcı olunmasını, bu maksatla yurtiçinde ve dışında tanıtılmasını ve benimsetilmesini sağlamaktır.


Vakfın Ana Faaliyetleri ve Görevleri

Madde 4. Vakıf genel amacını gerçekleştirmek için;

  1. Türk demokrasisinin dünü, bugünü, geleceği üzerinde araştırma ve inceleme yapar, yaptırır, yapılanları destekler.

  2. Yurtiçinde ve dışında, çeşitli seviyelerde demokrasi eğitimi planlaması yapar, yaptırır, yapılanlara katkıda bulunur. Yapılan eğitim planlaması çerçevesinde eğitim, öğretim, yetiştirme, yöneltme be kurs programları düzenler, uygular.

  3. Demokrasi eğitimi planlaması ve uygulamalarına destek ve paralel olarak gençler, yetişkinler için seminerler, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, konferanslar, kurslar, çeşitli toplantılar ve geziler düzenler. Bu maksatla yapılan yurtiçi ve yurtdışındaki bu gibi faaliyetlere gençlerin, eğitimcilerin, yöneticilerin, planlamacıların, politikacıların, radyo-televizyon be basın mensuplarının katılmalarını sağlar.

  4. Demokrasinin genç kuşaklarca bilinmesi ve benimsenmesi için faaliyetlerde bulunur, gençlere yönelik eğitim merkezleri kurulması ve TDV tarafından finanse edilmesini sağlar, Türkiye ve diğer ülke gençleri ile mübadele programları uygular.

  5. Yurtiçi ve yurtdışı için her türlü yayını ve yayımı yapar, yaptırır, yapılanlara yardımcı olur.

  6. Sağlıklı ve güçlü Türk demokrasisi değerler sisteminin kurulmasın yaşatılmasına ve korunmasına çalışır.

  7. Eğitim ve yöneltme merkezleri, enstitüleri gibi benzeri kurumlar kurar.

  8. Genel amacı gerçekleştirmek, yukarıda belirtilen ana faaliyet ve görevlerin gereklerini yerine getirmek için yurtiçinde ve yurtdışında aynı amaçlı kurum, kuruluş ve kişilerle sürekli koordinasyon ve işbirliği içinde bulunur.

  9. Genel amacı, faaliyetleri ve görevleri doğrultusunda yurtiçinde ve dışındaki vakıflar, dernekler, özel kuruluşlar, kamu kurumları ve kişileri, üniversiteler, fakülteler, enstitüler ile ilişkiler kurar; ortak programlar düzenler, uygular ve yürütür, işbirliği yapar, bunlardan ayni ve nakdi bağış, yardım, teknik ve insan gücü desteği alır.Gerçekleştirme

Madde 5. Vakıf bu amaçlarını gerçekleştirmek için;

  1. Her türlü şirket, tesis, işletme ve ortaklıklar kurabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir,

  2. Her türlü yurtiçi ve dışı anlaşmalar yapabilir ve hukuki tasarruflarda bulunabilir.

  3. Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin ve yetki belgesi almak suretiyle, her türlü menkul, gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir ve bunlar üzerinde her türlü hakları kurabilir ve kaldırabilir.

  4. Üyelerinden, giriş ve üyelik aidatı toplayabilir.

  5. Her türlü kıymetli evrak, alacak ve hakları iktisap edebilir, satabilir veya başka şekilde devredebilir yada rehnedebilir.

  6. Her türlü bağış ve yardımları kabul edebilir.


Vakfın Organları

Madde 6. Vakfın organları şunlardır:

  1. Genel Kurul
  2. Yönetim Kurulu,
  3. Denetleme Kurulu


Kaynak:
İm (Kod): Tümünü seç
http://www.demokrasivakfi.org.tr/default.asp
Mevzuubahs olan; millete saltanatını, hâkimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız¿? meselesi değildir. Mesele, zaten emrivâki olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu, behemehâl, olacaktır. Burada içtima edenler, Meclis ve herkes meseleyi tabiî görürse, fikrimce muvafık olur. Aksi takdirde, yine hakikat usûlü dairesinde ifade olunacaktır.

Fakat ihtimâl, bazı kafalar kesilecektir!
Kullanıcı küçük betizi
Ram
Zûlme Karşı İsyan!
 
İletiler: 8167
Kayıt: Sal Şub 20, 2007 1:06
Konum: Aç haritaya bak!

Re: Turkish Democracy Foundation/Türk Demokrası Vakfı

İletigönderen Türk-Kan » Cmt Şub 21, 2009 19:50

ORTAKLARI

◢ KAS (Konrad Adenauer Vakfı, Bonn)
◢ Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Temsilciliği (Ankara)
◢ Rus Türk Araştırmaları Merkezi (Moskova)
◢ Rusya Federasyonu Büyükelçiliği (Ankara)
◢ Danimarka Büyükelçiliği (Ankara)
◢ NDI (National Democratic Institute, Washington)
◢ IRI (International Republican Institute, Washington)
◢ NED (National Endowment for Democracy, Washington)

Heh, iste demokrasinin olmazsa olmazlari. :) Yemezler icmezler, insanlara demokrasi götürmek icin canla basla ugrasirlar.
Türk Genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir.

Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir davranış duydu mu, "Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır" demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla; nesi varsa onunla kendi yapıtını koruyacaktır.
Kullanıcı küçük betizi
Türk-Kan
Kuvva-i Milliye
 
İletiler: 6735
Kayıt: Pzt Şub 19, 2007 20:56


Şu dizine dön: Türkiye Ağı

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x