Isparta Valisi Sn. Memduh Oğuz'a Açık Mektup (1) / Mahmut ÖZYÜREK

Isparta Valisi Sn. Memduh Oğuz'a Açık Mektup (1) / Mahmut ÖZYÜREK

İletigönderen Oğuz Kağan » Cmt Haz 16, 2012 20:53

Isparta Valisi Sn. Memduh Oğuz'a Açık Mektup (1)

Sayın Vali;

Hepimizin bildiği gibi Türkiye çok zorlu ve Karanlık ve tehlikeli bir labirentin içine sokulmuştur. Tüm Ulusal kaynaklarımız satılmıştır. Kan karşılığı kazandığımız topraklarımız haraç mezat yabancılara (işgal güçlerine) peşkeş çekilmektedir. Türkiye’nin yarısına yakın alan yabancı maden şirketlerine ruhsatlandırılmıştır. HES’lerle akarsularımız özelleştirilerek kurutulmaktadır.

ABD ve AB Türkiye’ye yeni Sevr’i dayatmışlardır. İkiz Sözleşmeler, AB uyum yasaları ile Türkiye’nin bağımsızlığına ipotek konmuştur.

AB ve ABD’nin projeleriyle Türkiye bölünmeye götürülürken, Kürdistan kurulmaktadır. GOP ve Ilımlı İslam projesi Türkiye’yi Küresel oyuncuların oyun sahası yapmıştır. Küresel oyuncuların Anayasa Mahkemesinden LAİKLİĞE KARŞIT ODAK olmaktan ceza alan bir hükümet iktidardadır.

Ekonominin dizginleri, küresel çetenin kanlı ellerine teslim edilmiştir. 92 yıl sonra Sevr yeniden sahneye sürülmüştür. Ordu, yargı, üniversiteler, sendikalar dernekler ve basın teslim alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin hiçbir döneminde Atatürk devrimlerine bu denli pervasızca, açıktan dil uzatılmadı. Bağımsızlık düşüncesi bu denli aşağılanmadı. Ulusal bayramlar, irtica odağı olan iktidar tarafından halkın elinden alınıyor. Atatürk anıtlarına çelenk koymak ise yasaklandı…

ABD ve AB yüzlerce yıllık deneyimi ile uyguladığı yüzlerce proje ile başaramadığını şimdilerde başaracağına inanıyor. Bu proje; Türk Milletinin devletin ‘den kopartılması, azınlıkların çoğunluğu yönetmesini sağlayan devlet yapılanmasını sağlamak. Ulus devlet ve üniter yapıyı tersyüz etmek. Türk e ait ne varsa anayasadan yasalardan çıkartmak, Türk Milletinin tarihi kimliğini unutturmak, Arap tarihini İslam tarihi gibi, Avrupa tarihi kültürü ve değerlerini çağdaş değerler ve kültürmüş gibi benimsetmek! Türk yurdunu kimliksizleştirerek yığınların ülkesi haline getirmek! Amaçlıdır.

Yazmadıklarım/yazamadıklarım, yazdıklarımdan bin kat daha çoktur… Kısaca, tüm ulusumuz ateş altındadır.

Sayın Vali;

Bu koşullar altında, Türk Ordusunun yeminli düşmanlarına maddi ve manevi destek sağlayan, yabancı devlet ve istihbarat örgütlerinin himayesi altında Türk Ordusuna meydan okuyan tarikat ve cemaatleri destekleyen, bu Cumhuriyetin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ve anayasanın değişmez ilkelerini pazarlık masasına yatıran, aklını, kalemini, bilimini ve vicdanını yabancılara ve bölücülere teslim etmiş aymazlıklara karşı durmanız görevlerinizin başında gelmektedir.

Çünkü tüm halen yürürlükte olan Anayasamızın “Başlangıç” bölümünde;

“(Değişik: 23/07/1995-4121 K/1 – md.) Türk Vatanı ve Milletinin ebedî varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda;”

“…..Hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün, tarihî ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâptan ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı;…. FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA”
denilirken, 11. Madde de ise,

“MADDE 11- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır” amir hükmü yer almaktadır.

Sayın Vali; Bilineni yinelemek değil amacımız. Sizin 25 Mayıs 2012 de, Isparta Belediye Kültür Sarayı’nda İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Isparta Kültür ve Eğitim Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği, “Şiddet ve Tedavisinde Bediüzzaman Said Nursi’nin Müspet Hareket Yaklaşımı” başlıklı sempozyumda söylediğiniz,

a) “Bediüzzaman hazretlerinin Ispartalı olduğunun bilgisi buraya vali olarak geldiğimin üçüncü günü önüme koymuşlardı. Eğer manevi frekans şiddetini ölçen bir elektronik cihaz icat edilirse hangi alanda manevi frekans güçlü diye ölçüm yapılsa Isparta ölçülür. Bu şiddet Barla’da şiddetlenir, Çamdağı’nda cihaz elinizde fırlayacak gibi en şiddetli manevi frekans hissedilir” cümleniz,

b) Yine sizin T.C ISPARTA İLİ, İL GENEL MECLİSİ, 22. Dönem 06.12.2011 tarih 12/2–363 sayılı kararının “g” bendinde “Barla İlçemiz Ana yol kavşağına, ”BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİNİN YAŞADIĞI TOPRAKLARDASINIZ” sloganı yazılması kararının, Anayasamızın 174/ ”7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa Gibi Lâkap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanuna” ve hukuka aykırı olduğunu bilmenize karşın ne “yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade” etmemeniz, ne de idari yargıya başvurmamanız, yeni yetki, görev ve sorumluluğunuzu yerine getirmemeniz,

c) 07 Haziran 2012 de Isparta da düzenlenen “Türkçe Olimpiyatları” konuşmanızda “Bu organizasyonun arkasındaki en büyüğü hürmetlerle selamlıyorum” sözleriniz,

d) Isparta’nın İslam açısından Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra geldiği yönündeki açıklamalarınız üzerine bu açık mektubu yazma kararı verdik.

Sayın Vali; Hatırlatırız ki siz Türkiye Cumhuriyeti Devletini Isparta da temsil ediyorsunuz. Bu temsil görevinizi yerine getirirken başta Anayasamız olmak üzere, tüm yasalara uymak zorundasınız.

13.04.2005/25785 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” 9. Maddesinde “Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar.”

“Kamu görevlileri, takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar.”

“Kamu görevlileri, gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler”


Elbette ki yukarıda sıralanan eylemleriniz ve konuyu uzatmamak adına diğer eylemlerinizle ilgili Anayasa ve yasa maddeleri yalnızca bunlar değil.

Sayın Vali; Eylem ve söylemlerinizle Anayasayı ihlal ediyorsunuz, Yasaları İhlal ediyorsunuz. Biz sizi “Devletin Valisi” olarak görmek ve bilmek isterdik. Ancak siz, Hükümetin değil bir siyasi partinin İl Başkanı gibi davrandınız, davranmaya devam ediyorsunuz.

Sayın Vali; Öncelikle belirtelim ki Said Nursi Ispartalı değildir. 1925’te patlak veren Şeyh Sait İsyanıyla ilgili görülerek İstiklal Mahkemesi’nce sürgün edilmiştir. Önce Isparta’ya, sonra Kastamonu’ya ve Emirdağ’a, sürülmüştür.

Yani Oturduğunuz Makamı size kan karşılığı kazanıp veren Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna karşı isyan bayrağı açanların önde geleni “Said Nursi” bir cumhuriyet düşmanıdır. Isparta’ya vali olarak gelişinizin üçüncü günü önünüze bubilgiyi koyanlar ya sizi aldatmışlar, ya da gerçekten art niyetliler.

Said Nursi, İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Bağdat’tan yazılan gizli raporunda belirtildiği gibi “Kürtleri Türklere karşı kışkırtarak ayaklandırmak amacıyla kurulmuş olan Kürdistan Teali Cemiyeti’nin kurucuları arasında Said-i Kürdi (Nursi) de vardır.” “sıkı bir kavmiyetçi olan” Said’i Nursi ve arkadaşları ABD’li komiserden “Kürt milli haklarının sağlanması konusunda kendilerine yardımcı olmalarını” da istemişlerdir. (Kadri Cemil Paşa, Doza Kürdistan, (Zinar Silopi) Haz. Mehmet Bayrak, Ankara, 1992, s. 57.)

Diğer taraftan, “Said-i Nursi, hem eski Almancı, yeni Amerikancı, hem İslam birliği yandaşı, hem Osmanlıcı, hem Kürt, hem hilafetçi olması bakımından Amerika’nın Bullit tarafından kurallaştırılan soğuk savaş stratejisinin Türkiye’deki kanaat önderi ve ruhani lideri” dir. (Cengiz Özakıncı, Türkiye’nin Siyasi İntiharı, Yeni Osmanlı Tuzağı, İstanbul, 2005)

Sayın Vali; Biz Ispartalılar Atatürk’e “Nefret-i amme’ye layık adam; İslam’ın en büyük fitne-i diniyelerinden biridir.” Yani, “Halkın nefretine layık adamdır. İslam dinini yıkmaya çalışan kişilerin en büyüğüdür.” (Alparslan Işıklı, Said Nursi, Fethullah Gülen ve Laik Sempatizanları, Ankara, 1994, s. 24.) diyen bir Kürtçü ile değil, Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kuran, meclis üyesi iken izin alıp cepheye giden, “Demiralay”ı kurarak savaşa katılan, Soyadı Kanunu çıkınca da kendisine Demiralay soyadı verilen Ispartalı din adamı Hafız İbrahim Efendi ile anılmayı yeğleriz.

Sayın Vali; Anadolu’nun işgali üzerine “gerçek din adamları” ya silaha sarılarak ya da cami cami dolaşarak halkı “kurtuluş için” harekete geçirmeye çalışmıştır. Hatta birçok din adamı Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurarak bölgesinde silahlı direniş başlatmıştır. Kurtuluş Savaşı başlarında kurulan 47 Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nde 84 din adamı yönetici durumundadır. Ayrıca bu 47 Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin 16’sının başkanı din adamıdır. Ankara’da Müftü Rıfat Börekçi, Afyon’da Müftü Sait Efendi, Amasya’da Müftü Hacı Tevfik Efendi, Bilecik’te Müftü Mehmet Şükrü Efendi, Bolu’da Müderris Kürt zade Mehmet Sıtkı Efendi, Çankırı’da Müftü Bekirzade Ata Efendi, Denizli’de Ahmet Hulusi Efendi, Erzurum’da Hoca Raif Efendi, Hakkâri’de Müftü Ziyaeddin Efendi, Isparta’da Şeyh Ali Efendi canla başla Mustafa Kemal’e ve Türk Kurtuluş Savaşı’na destek olurken, Said-i Nursi bu sırada, İstanbul’da, Kürdistan Teali Cemiyeti’ni ve Kürt Neşriyat Cemiyeti’ni kurmakla meşguldür. (Mustafa Yıldırım, Meczup Yaratmak, Ankara, 2006, s.73,74; Mardin, age, s. 147.)

Görüldüğü gibi “manevi frekans şiddetini ölçen bir elektronik cihaz icat edilirse hangi alanda manevi frekans güçlü diye ölçüm yapılsa Isparta ölçülür. Bu şiddet Barla’da şiddetlenir, Çamdağı’nda cihaz elinizde fırlayacak gibi en şiddetli manevi frekans hissedilir” dediğiniz Said Nursi Türkiye’nin ateşle imtihan edildiği o günlerde, Türklüğü yeryüzünden yok etmek isteyenlerin safında “manevi frekansını“ şiddetlendirmekle meşguldür.

Sayın Vali; Said-i Nursi’ye göre, Atatürk, “TEK GÖZLÜ DECCAL”dır; SÛFYAN’dır. Yine Said-i Nursi’ye göre Atatürk, “Nefret-i amme’ye layık adam; İslam’ın en büyük fitne-i diniyelerinden biridir.” Yani, “Halkın nefretine layık adamdır. İslam dinini yıkmaya çalışan kişilerin en büyüğüdür.”

Nursi, Denizli müdafaasında da açıkça Atatürk’e saldırmış, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndaki rolünü azaltmaya çalışmıştır:

“Bu dehşetli kumandan(Atatürk) deha ve zekâvetiyle ordunun müspet hesanelerini kendine alıp ve kendinin menfi seyyielerini o orduya vererek.(…) Ben kırk sene evvel beyan ettiğim bir hadisin o şahsa vurduğu tokada binaen, sabık mahkemelerimizde bana hücum eden bir müdde-i umumiye (savcıya) dedim. Gerçi onu hadislerin ihbarıyla kırıyorum; fakat ordunun şerefini muhafaza ve büyük hatalardan vikaye ederim. Sen ise bir tek dostun için Kur’an’ın bayraktarı ve âlem-i İslam’ın kahraman kumandanı olan ordunun şerefini kırıyorsun ve hesenelerini hiçe indiriyorsun dedim.” (Şualar, s.319.)

“Kahraman ordunun zaferi ve şerefi ona verilemez. Yalnız onun bir hissesi olabilir. Nasıl ki ordunun ganimeti malları, erzakları bir kumandan verilse zulümdür, dehşetli bir haksızlıktır.” (Şualar, s.300,302)

“Ölmüş gitmiş ve dünyadan ve hükümetten alakası kesilmiş, BİR ADAM hakkında 30 sene evvel bir hadis-i şerifin ihbarıyla KUR’AN’A ZARARLI öyle bir adam çıkacak dediğimi ve sonra Mustafa Kemal’in o adam olduğunu zaman gösterdi.” (Emirdağ Lahikası, C.I, s. 279.)

Nursi, açıkça Atatürk’e dost olmadığını da söylemiştir: “Evet, çok emarelerle bildik ki; bana hücum edenleri tahrik eden Mustafa Kemal’e itirazımdır ve ona dost olmadığımdır.” (Emirdağ Lahikası, C.I, s. 280)

Sayın Vali; 07 Haziran 2012 de Isparta da düzenlenen “Türkçe Olimpiyatları” konuşmanızda “Bu organizasyonun arkasındaki en büyüğü hürmetlerle selamlıyorum” dediğiniz Fetullah Gülen, Said Nursi’nin izinden giden, eğitimi kendinden menkul, emekli bir vaizdir.

Sayın Vali; Avrupalılar ile Türkler; Anadolu’ya sahip olmak için mücadele etmiştir. Haçlı savaşları bu kapsamda sürmüştür. Günümüzde; Roma’yı ABD temsil etmektedir. Dünyaya nizam vermek isterken, insan hakları, demokrasi, özgürlük uyuşturucusunu vererek köleleştirme projesi uygulamaktadır.

Batı’nın Türklere Türkiye ye bakışında ise değişme olmamıştır. Yok, etmeyi başaramayan batı, bu kez İslamcıları devşirerek kendinse bağlı kılmış, bu yolla denetimi ve kontrolü kurmayı başarmıştır.

CIA eski istasyon şeflerinden Paul Henze’nin Türkiye’ye ilişkin tahlilleri sıklıkla kamuoyunda yer alır. Hatırlayalım: Kemalizm’i tarihe gömerken, Türk devletinin ve Türk milletinin tarihe gömüleceğini bilecek kadar zeki, bilgili ve Türkiye’yi tanıyan biri olan Henze, Türkiye Raporu, hazırlamıştı.

Paul Henze raporunda; “Türkiye’de İran ve Arap parasıyla desteklenen köktendincilik Türkiye için tehlikeli değildir. Nurcular ilericidir, demokrattır. Nakşiler geriye dönük değildir. Türkiye’nin Yeni Dünya Düzeni içindeki yeri ılımlı İslam’dır. Kemalizm Türkiye’yi çağın gerisine itmiştir. Türkiye Kemalizm’i bırakmalıdır. Batı’nın çıkarı Türkiye’nin Batı ile ılımlı İslam yoluyla bütünleşmesidir. Atatürk ilkeleri Yeni Dünya Düzeni ile ölmüştür”. Demektedir. (20 Haziran 2011, 19:26 Nurullah Aydın)

CIA’nın Yakın ve Güney Asya Bölgesi İstihbarat Şefi olan ünlü stratejist ve İslam uzmanı Graham Fuller, “Siyasal İslam’ın Geleceği” adlı kitapta, ABD dış politikasının en önemli hedeflerinden birinin, özünde İslamcı ama aynı zamanda liberal bir İslam’ı teşvik etmek olduğunu, bu amaçla da Fethullah Gülen’in desteklenmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Fuller, Türkiye’de 236 okulu, üniversiteleri, yurt dışında 280 okulu, 200 dolayında dini vakfı ve 211 ticari şirketi bulunan Fethullah Gülenciliğin, BOP’nin kapsama alanında olabilecek liberal bir İslamcı hareket olduğunu özellikle vurgulamaktadır.

Sayın Vali; Bu nedenledir ’ki, Gülen okulları Rusya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde, özellikle Türk cumhuriyetlerinde, istihbarat ve operasyon merkezleri gibi çalıştığı gerekçesiyle kapatılmışlardır. Türkiye’deki okulları da okyanus ötesine bir yandan istihbarat sağlarken, diğer yandan ABD’nin ülkemizde yapacağı psikolojik operasyonların merkezi, odağı ve üssü olarak görev yerine getirmektedirler. Büyük paralar harcanarak ve devletin olanakları kullanılarak organize edilen Türkçe Olimpiyatları bu kirli, yıkıcı faaliyetlerin üzerini örtmek, perdelemek amaçlıdır. Devletin koltuğunda oturan, Atatürk Cumhuriyetini Isparta da temsil eden bir Valinin okyanus ötesine selam ve hürmetlerini göndermesi, Cumhuriyete karşı yapılan, cumhuriyet yıkıcılığı ihanetinin, operasyon ve istihbarat faaliyetlerinin devlet olanakları kullanılarak desteklendiği ve onayladığı anlamına gelir. Atatürk cumhuriyetini yıkma operasyonunu şu veya bu şekilde destekleyenler, makamı ve mevkii ne olursa olsun suç işlemektedirler.

Sayın Vali; “…Bu şahsın (F.Gülen) yönettiği, körpe beyinlerin karanlık düşüncelerle köreltildiği ışık evlerinde, ‘Atatürk’ün bir gözünün öküzgözü olduğunun’ anlatıldığı herkesçe biliniyor; çünkü Said-i Nursi hazretleri, bir karşılaşmasında Atatürk’ün gözlerinden birini çıkarıp, onun yerine bir öküzgözü taktığını görmüştür! Nursi’ye göre sahtekâr doktorlar da Gazi’nin gözlerinden birinin öküzgözü olduğunu Türk milletinden saklamayı başarmışlardır.” (İlker Sarıer, “Hoşgörü Abidesinin Yıkılışı”, Sabah Gazetesi, 21 Haziran 1999.)

“…İfşaatta bulunan iki öğrencinin açıklamalarından öğreniyoruz ki, Fetullah cemaatinde Cumhuriyet’in adı ‘kefere düzeni’, Atatürk’ün adı ise ‘Deccal’dir.” (Alparslan Işıklı, Said Nursi, Fethullah Gülen ve Laik Sempatizanları, Ankara, 1994.)

Sayın Vali; Görüldüğü üzere; halkımızın milli kimliğe dönüştürüp içselleştirdiği din algısı, emperyalizm güdümündeki tarikat-cemaatlerin, kitleleri köleleştiren kayıtsız şartsız itaat-biat reçeteleriyle değiştirilmektedir.

Milli/Ulus devletin tasfiyesiyle, ekonominin, siyasetin, devletin denge kurumlarının, yani sistemin baştan aşağı emperyalizmin arzuları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi operasyonunu sürmektedir.

Kurumların suçlanıp itibarsızlaştırılması, aşağılanması, halkın kolektif gurur sembolü olmaktan çıkarılıp bir nefret simgesine dönüştürülmesi, Cumhuriyetin ve ulusal değerlerimizin tasfiye operasyonunun sonucudur.

Sayın Vali; Bu koşullar altında Ya; Sadrazam Damat Ferit Paşa hükûmetinin emriyle Sivas Kongresinin yapılmasını engellemeye ve Mustafa Kemal Paşa’yı ortadan kaldırmaya, Heyet-i Temsiliye ve Milli Mücadeleyi durdurmaya çalışan Elazığ Valisi Ali Galip Bey’in yolundan gitmek var, ya da 29 Ocak 1915′de vekâleten atandığı İzmir ve Aydın valiliklerinin yanı sıra 17. ve 25. Kolordu komutanlıklarını da yürüten, işgal devletlerinin taleplerini sert bir şekilde reddeden Sakallı Nurettin Paşanın yolundan gitmek. Tercih sizin Sayın Vali. Üzüntülerimle.


Mahmut ÖZYÜREK, 16 Haziran 2012
ADD Isparta Şube Başkanı
En son Oğuz Kağan tarafından Pzt Oca 07, 2013 15:13 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kez düzenlendi.
Namık KEMAL:
"Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini,
Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?"


Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK:
"Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini,
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini."http://www.guncelmeydan.com/pano/tayyip-erdogan-a-gonderilen-cfr-muhtirasi-kuresel-ihale-t18169.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/abd-disisleri-abdullah-gul-u-biz-yetistirdik-t23656.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/dun-malta-surgunleri-vahdettin-bugun-ergenekon-tayyip-t18151.html

KAÇAMAYACAKSINIZ!
Kullanıcı küçük betizi
Oğuz Kağan
Genel Yetkili
Genel Yetkili
 
İletiler: 11995
Kayıt: Sal Oca 27, 2009 23:04
Konum: Ya İstiklâl, Ya Ölüm!

Re: Isparta Valisi Sn. Memduh Oğuz'a Açık Mektup / Mahmut ÖZYÜREK

İletigönderen memduh oguz » Pzt Haz 18, 2012 14:50

Sayın Mahmut Özyürek,
Açık mektubunuzu okudum.Öncelikle ifadelerinizdeki nezaketten dolayı teşekkür ederim.Devletin ve Hükümetin Temsilcisi olan Valilerin ''Devlet Büyükleri''tarafından defalarca teyid edilmiş konularda benzer ve paralel beyanlarda bulunmaları ve özellikle kendi illeri ile ilgili hususlarda bunu yapmaları mülki idare geleneğindendir.
Açık mektubunuzdaki pek çok konu bilim adamları arasında tartışılacak hususlardır.Benim bu konularda bir teknokrat gibi cevap verebilmem de mümkün değildir.Ayrıca iddialarınızla ilgili resmi görüşü açıklama pozisyonum ve yetkim de yoktur.
Sizin özgür bir ortamda bütün düşüncelerinizi söyleyebilmeniz toplumsal açıdan hürriyet ortamını gösteren bir husustur ve buna büyük saygı duyarım.
Büyük dedesi üç kardeşi ile birlikte Çanakkale de hayatlarını vatan ve millet uğruna vermiş bir şehit torunu olarak ve kırk yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Mülki İdare Amiri görevini yapmış bir ferd olarak vatan sevgisinin,Cumhuriyet ve Büyük Atatürk'e bağlılığın kimsenin tekelinde olmadığını belirtmek isterim.Bunu söylerken sizin de aynı duyguları coşkun bir biçimde taşıdığınızı ifade etmenize hiç itirazım olmadığını belirtmek isterim.
İçten Saygılarımla

Memduh OĞUZ
Kullanıcı küçük betizi
memduh oguz
Üye
Üye
 
İletiler: 1
Kayıt: Pzt Haz 18, 2012 14:31

Re: Isparta Valisi Sn. Memduh Oğuz'a Açık Mektup / Mahmut ÖZYÜREK

İletigönderen GODOT » Pzt Tem 02, 2012 1:01

Isparta Valisi Oğuz: Saidi Nursi'nin Barla'daki Evine Bir Günde 20 Bin Kişi Geldi

Isparta Valisi Memduh Oğuz, Isparta'nın İslam aleminde inanç turizmi bakımından Mekke, Medine ve Kudüs gibi önemli kent olduğunu görüşünü savunarak, "Said-i Nursi'nin Barla'da bulunan evine 1 günde 20 bin kişi geldi."

Isparta Valisi Memduh Oğuz, Isparta'nın İslam aleminde inanç turizmi bakımından Mekke, Medine ve Kudüs gibi önemli kent olduğunu görüşünü savunarak, "Said-i Nursi'nin Barla'da bulunan evine 1 günde 20 bin kişi geldi. Bu gelenlerin kime ne zararı oldu? Bediüzzaman Saidi Nursi'den söz edildiği zaman birileri bu meseleyi ideolojik olarak ele alıyor. Sen istesen de istemesen de Bediüzzaman potansiyeli var bu şehirde" dedi.

Vali Memduh Oğuz, Isparta'da yerel yayın yapan Kanal 32 televizyonundaki 'Basın Kulübü' adlı programa konuk oldu. Vali Konağı'nın bahçesinde çekilen ve salı akşamı yayınlanan programa, Vali Oğuz'un yanı sıra eşi Canan Oğuz, İl Müftüsü Mehmet Emin Avcı, vakıfların temsilcileri, kadın derneklerinin başkanları da konuk olarak katıldı.

Vali Oğuz, programda yaptığı konuşmada, inanç turizmi potansiyelini harekete geçirmek gerektiğini belirterek, inanç turizminin Isparta için 100 fabrikaya bedel ekonomik fayda sağlayabileceğini söyledi.

İslam aleminde Mekke, Medine ve Kudüs gibi Isparta'nın da önemli bir kent olduğunu söyleyen Vali Oğuz, Osmanlı döneminde en çok şeyhülislamın da Isparta'dan çıktığını hatırlattı.

5 MİLYON ZİYARETÇİ POTANSİYELİ

Vali Memduh Oğuz, geçen 23 Nisan'da Saidi Nursi'nin Barla'da yaşadığı ev ile Isparta şehir merkezindeki evini görmek için 20 bin kişinin geldiğini belirterek, şunları söyledi.

"Ama nedense Bediüzzaman Saidi Nursi'den söz edildiğinde birileri bu meseleyi ideolojik olarak ele alıyor. Sen istesen de istemesen de Bediüzzaman potansiyeli var bu şehirde. Şu anda Türkiye'de sayısal olarak sırf Bediüzzaman üzerine yılda Isparta'ya 5 milyon üzerinde ziyaret potansiyeli var. ve başkalarının değerlendirdiği gibi bunun içerisinde cumhuriyet ilkelerine aykırılık yok. Buna irtica amaçlı şey falan denilemez."

GAYRİ MEDENİ DAVRANIŞ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Kendisini bu tür sözlerinden dolayı eleştirenlere seslenen Vali Oğuz, "Elinizi vicdanınıza koyun. Allah için cevap verin. Sadece 23 Nisan'da Barla'ya 20 bin kişi ziyarete geldi. Ne zarar gördünüz? Bu gelenlerden gayri medeni davranış gördünüz mü? Çağdaş anlayışa aykırı bir görüntü, manzara meydana geldi mi? Acaba çevre kirliliği gördünüz mü? Bir tanesinin yere tükürdüğünü gördünüz mü? Şehrimize zarar meydana getirmediler hatta tam tersi fayda getirdiler" diye konuştu.

HIRİSTİYANLIK PROPAGANDASI MI YAPIYORUM?

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde bulunan Psidia Antiocheia antik kentinin de terazinin diğer kefesinde olduğunu vurgulayan Vali Oğuz, şöyle konuştu.

"Yalvaç'ta yapılan da inanç turizmidir. Çünkü Yalvaç, Vatikan tarafından kutsanmış ve hac yeri olarak kabul edilmiş. Isparta'nın bir zenginliğidir bu. Diğerleri de öyle. Pisidia Antiocheia için gelenler Yalvaç'ta konaklayacaklar. Diğer sebeple (Saidi Nursi'nin evini ziyaret amacıyla) Isparta'ya gelenler de merkezde ikamet edecektir. 5 milyon kişi bana göre minimum rakamdır. Isparta bunu görecek. İnşallah çok daha büyük rakamların her yıl geldiğini, konakladığını göreceksiniz. Ben şimdi Aziz Paul deyince St. Paul deyince Hıristiyanlık propagandası yapmıyorum ki. Şehrimizdeki inanç turizmini canlandıralım istiyorum. Isparta çağlar öncesinden medeni bir ildir. Biz Mekke, Medine Kudüs ve Isparta derken bize bir vazife veriliyor. Mekke, Medine, Kudüs müşerreftir, Isparta muvazzaftır diyorum. Bunu da tarihe geçirelim. Isparta muvazzaftır. Neyden muvazzaftır, yani vazifelidir? İlim merkezi olduğundan. Burası tevhidin, ilmin merkezi olacaktır." - Isparta

http://www.sondakika.com/haber/haber-isparta-valisi-oguz-saidi-nursi-nin-barla-daki-3742056/
Kullanıcı küçük betizi
GODOT
Üye
Üye
 
İletiler: 71
Kayıt: Pzt May 21, 2012 16:52

Re: Isparta Valisi Sn. Memduh Oğuz'a Açık Mektup / Mahmut ÖZYÜREK

İletigönderen Türk-Kan » Pzt Tem 02, 2012 22:21

memduh oguz yazdı:Sayın Mahmut Özyürek,
Açık mektubunuzu okudum.Öncelikle ifadelerinizdeki nezaketten dolayı teşekkür ederim.Devletin ve Hükümetin Temsilcisi olan Valilerin ''Devlet Büyükleri''tarafından defalarca teyid edilmiş konularda benzer ve paralel beyanlarda bulunmaları ve özellikle kendi illeri ile ilgili hususlarda bunu yapmaları mülki idare geleneğindendir.
Açık mektubunuzdaki pek çok konu bilim adamları arasında tartışılacak hususlardır.Benim bu konularda bir teknokrat gibi cevap verebilmem de mümkün değildir.Ayrıca iddialarınızla ilgili resmi görüşü açıklama pozisyonum ve yetkim de yoktur.
Sizin özgür bir ortamda bütün düşüncelerinizi söyleyebilmeniz toplumsal açıdan hürriyet ortamını gösteren bir husustur ve buna büyük saygı duyarım.
Büyük dedesi üç kardeşi ile birlikte Çanakkale de hayatlarını vatan ve millet uğruna vermiş bir şehit torunu olarak ve kırk yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Mülki İdare Amiri görevini yapmış bir ferd olarak vatan sevgisinin,Cumhuriyet ve Büyük Atatürk'e bağlılığın kimsenin tekelinde olmadığını belirtmek isterim.Bunu söylerken sizin de aynı duyguları coşkun bir biçimde taşıdığınızı ifade etmenize hiç itirazım olmadığını belirtmek isterim.
İçten Saygılarımla

Memduh OĞUZ

Hangi konuları bilim adamları tartışacak? Said-i Kürdi denilen meczubun Sultan Abdulhamit tarafından tımarhaneye atıldığını, bölücülük yaptığı için kitaplarını toplattığını, bu meczubun Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı olduğunu bu Cumhuriyet'in valisi bilmiyor mu?
Türk Genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir.

Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir davranış duydu mu, "Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır" demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla; nesi varsa onunla kendi yapıtını koruyacaktır.
Kullanıcı küçük betizi
Türk-Kan
Kuvva-i Milliye
 
İletiler: 6735
Kayıt: Pzt Şub 19, 2007 20:56

Re: Isparta Valisi Sn. Memduh Oğuz'a Açık Mektup / Mahmut ÖZYÜREK

İletigönderen GODOT » Cum Tem 13, 2012 19:13

Cemaat'ten plaket alınca iyice coştu!

Nurcuları heyecanlandıran Vali: Sarhoşun, ayyaşın, meneviyatsızın tarafı değilim!

Said Nursi’yi öven çıkışlarıyla gündeme gelen Isparta Valisi Memduh Oğuz’a Nur cemaatinin yayın organlarından Yeni Asya Gazetesi yöneticileri teşekkür ziyaretinde bulunularak plaket verdi. Vali Oğuz teşekkür konuşmasında "sarhoşun, ayyaşın, maneviyatsızın tarafı değilim" dedi.


Said Nursi’yi öven çıkışlarıyla gündeme gelen Isparta Valisi Memduh Oğuz’a Nur cemaatinin yayın organlarından Yeni Asya Gazetesi yöneticileri teşekkür ziyaretinde bulunularak plaket verdi. Dünyada hiç bir insanın tarafsız kalamayacağını söyleyen Vali Oğuz, Said Nursi’nin risalelerinden alıntı yaptığı konuşmasında, “Ben elbette tarafım. Hakkın, hukukun, maneviyatın, devletin tarafıyım. Ben sarhoşun, ayyaşın, maneviyatsızın tarafı değilim” dedi.

Nurcuları heyecanlandıran Vali

Isparta Valisi Memduh Oğuz, Şeyh Sait İsyanı’nın ardından hakkında yürütülen kovuşturma sonrasında yaşamının uzunca bir dönemini sürgün olarak Isparta ve Barla’da sürdüren Said Nursi’nin Isparta’nın misafiri olduğunu belirterek yıllık 5 milyon ziyaretçi potansiyeli olduğunu ve buna yönelik inanç turizminin 100 fabrikaya bedel bir ekonomik katkı sağlayacağını öne sürmüştü. Vali Oğuz’un bu açıklamaları, Nur cemaatinde heyecan yaratarak “artık böyle valilerimiz de var!” ifadeleriyle karşılanmıştı.

Vali Oğuz'a teşekkür edip plaket verdiler

Yeni Asya Gazetesi’nde yeralan 9 Temmuz tarihli habere göre, Antalya ve Isparta Yeni Asya temsilcileri ile Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Eren’den oluşan heyet, Isparta Valisi Memduh Oğuz’a teşekkür ziyaretinde bulunarak plaket verdi. Üzerinde Vali Oğuz’un fotoğrafı ve “Bediüzzaman Isparta’nın Şerefidir” ifadeleri bulunan plaketle birlikte Yeni Asya yazarlarının Vali Oğuz’a ilişkin destek yazılarından oluşan bir de dosya sunuldu.

'Vali Bey kutlamanın yüz yüze olmasını istedi'

Vali Oğuz’un Said Nursi’ye yönelik övgü dolu açıklamalarından sonra kendisini telefonla arayarak tebrik edip kutladığını belirten Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Eren, ziyareti şu sözlerle anlattı:

“Sağ olsun Vali Bey bu tebrik ve kutlamanın yüz yüze olmasının istediler. Biz de Antalya ve Isparta’daki arkadaşlarımızla birlikte kendisini ziyaret etmek için randevu alıp ziyaret ettik ve tebrik ettik. Vali Bey’e giderken bu önemli ve kıymetli demeci ve ifadeleri adına Yeni Asya Gazetesi’nin 30. Haziran Cumartesi 2012 Tarihli 15.217 sayısındaki logo ve kendi ifadelerinin yer aldığı makamına lâyık bir plâket yaptırarak Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu adına kendisine takdim edip, tebrik ve teşekkürlerimizi sunduk. Plâket ve hediyelerimizi verirken de Vali Bey’e Risale-i Nurları bilen birisi olarak, eserlerde ismi geçen ve Üstad Bediüzzaman’a büyük hakaret etmek istediği için onun bedduâsının alan Ankara Vali Nevzat Tandoğan’dan, bugün kendisi gibi birçok değerli valilere sahip olma noktasına gelen milletin mânevî heyecan ve hissiyatını ve bu milletin yıllar süren hasretini ve özlemini dile getirmemiz lâzım geldiğini ve bu tür beyanatların bizim yanımızda da, millet yanında da büyük ehemmiyeti olduğunu vurguladık.”

Vali Oğuz: 'Sarhoşun, ayyaşın, maneviyatsızın tarafı değilim'

Vali Oğuz’un, Said Nursi’nin “Isparta’nın âdil valisine” ifadesiyle başlayan bir beyanında, “Elbette bu vilâyetteki umum insanlar, hattâ faraza dinsizi de olsa, beni ve Risale-i Nur’u müdafaaya mecburdur” sözlerinin çok demokratik bir yönü olduğunu ve bu ifadeye çok dikkat edilmesi gerektiğini açıkladığı bilgisine yer verilen habere göre Vali Oğuz ayrıca şunları söyledi:

“Aslında dünyada hiçbir insan tarafsız kalamaz. Bir idareci ve Vali olarak ben de ‘tarafsız’ olamam. Ben elbette tarafım! Hakkın tarafıyım, hukukun tarafıyım, doğrunun tarafıyım, maneviyatın tarafıyım, devletin tarafıyım, iyinin tarafıyım. Burada önemli olan nokta ise; ‘adil ve adaletli’ olmak konusudur. Ben sarhoşun, ayyaşın, maneviyatsızın taraftarı değilim. Ama, onlara da adil ve adaletli davranmak zorundayım. Onlara haksızlık yapamam. Haklarını korumak ve hak edene hakkını vermek zorundayım. İşte Bediüzzaman modern bu toplumun şu anda bile gelemediği bu noktayı eserlerinde yıllar önce bahsetmiştir. Bunun için bu fikirlere ve sahiplerine bizim de sahip çıkmamız lâzımdır. Haklıya hakkını vermemiz gerekiyor.”

http://www.muhalifgazete.com/42529-Cemaat-ten-plaket-alinca-iyice-costu.htm
Kullanıcı küçük betizi
GODOT
Üye
Üye
 
İletiler: 71
Kayıt: Pzt May 21, 2012 16:52


Şu dizine dön: Mahmut ÖZYÜREK

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x